Mina studier

Program YH

Bygglovshandläggare

Program YH

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 4 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en bygglovshandläggare?

Som bygglovshandläggare, även kallat byggnadsinspektör,  utför du handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Du agerar rådgivare och bollplank gentemot allmänhet i samband med planering av byggen.

 

Arbetsuppgifter för en bygglovshandläggare kan innebära att du inför ett bygge leder samrådsmöten där alla berörda parter träffas. Det är också din uppgift att besluta om kontrollplaner och följa upp att dina byggprojekt verkligen genomförs enligt de ramar som bygglovet ger.

 

Det är både ett självständigt och socialt arbete där du kommer ha kontinuerlig kontakt med byggherrar, entreprenörer och konsulter. 

 

Jobbmöjligheter efter examen

Med all planerad nybyggnation av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Många verksamma bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer närmar sig pensionsavgång. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt fyra obligatoriska fysiska träffar under utbildningens två år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta tomas.ankarcrona@ya.se om utbildningsort Stockholm/Borlänge och helena.larsson@ya.se om utbildningsort Växjö/Helsingborg.

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se
Arkitektur, 30 yhp

Här får du förståelse för byggnadsutformning, rumsplanering samt den historiska utvecklingen i samhälls- och byggnadsplaneringen utifrån arkitekturstilar, planarbete, bostads- och rumsutformning. Kunskaper om gestaltning och kulturmiljö är viktiga för att du ska kunna hantera utformning och placering av byggnader med hänsyn till omgivande miljö.

Byggnadsteknik, 55 yhp

Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om byggnaden som tekniskt system, om kontrollansvarigs och kontrollplaners funktion samt hur tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd genomförs. Du lär dig även om byggnadsteknikens påverkan på människa och miljö.

Examensarbete, 20 yhp

Här får du möjlighet att fördjupa din förståelse inom ett specifikt område. Du fördjupar dig inom ämnet och arbetar med att självständigt analysera och diskutera frågeställningar inom området. Du får kompetens att värdera och kritiskt granska egna och andras resultat samt att identifiera ditt behov av ytterligare kunskap.

Förvaltningsjuridik, 35 yhp

För att bygglovsärenden skall kunna handläggas på ett rättssäkert sätt behöver du god kunskap om de regler och de allmänna förvaltningsrättsliga principer som kommer att styra ditt dagliga arbete. Under denna kurs får du en förståelse för förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet samt de allmänna principer som styr den offentliga förvaltningen och svensk lagstiftnings förhållande till EU-rätten.

Ledarskap, kommunikation och retorik, 25 yhp

Som bygglovshandläggare kommunicerar och samarbetar du dagligen med andra tjänstemän inom kommunen, politiker, medborgare, konsulter samt andra myndigheter. Att alltid kunna ge medborgarna en hög service och ett professionellt bemötande är en efterfrågad kompetens. Den här kursen fokuserar på ledarskap, kommunikation, coachning, gruppdynamik, organisation samt konflikthantering.

LIA (Lärande i Arbete) 1, 40 yhp

LIA (Lärande i arbete) är förlagd till en arbetsplats där du har möjlighet att omsätta teori i praktik och utveckla de kompetenser som är nödvändiga i ditt yrkesutövande. Genom praktisk erfarenhet får du djupare förståelse för samhällsbyggnadsprocessens komplexitet med utgångspunkt i lagstiftning och samhällsplanering. Du får även fokusera djupare på att kunna identifiera problemområden inom samhällsbyggnadsprocessen samt diskutera lösningar på dessa.

LIA (Lärande i Arbete) 2, 60 yhp

Under LIA 2 får du fördjupad praktisk erfarenhet i arbetet som bygglovshandläggare och utvecklar din förmåga att identifiera lagmässiga, tekniska och kommunikativa problemområden och föreslå lösningar till dessa. Med visst stöd av handledare kommer du att handlägga ärendet med hänsyn till gällande lagstiftning, kulturhistoriska och arkitektoniska värden samt hållbarhetshänseende i en kommunalt styrd verksamhet. Du får djupare förståelse för hur samverkan med parterna i bygglovsärende går till och du kommer även att ta del av tekniskt samråd, slutsamråd och arbetsplatsbesök.

Praktisk bygglovshandläggning 1, 40 yhp

Här får du en god inblick i hur bygglovsprocessen går till samt i hur Plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler tillämpas på ett rättssäkert sätt vid handläggning av bygglov.

Praktisk bygglovshandläggning 2, 30 yhp

Kursen ger fördjupade kunskaper om Plan- och bygglagen, Plan och byggförordningen, samt Boverkets byggregler och förvaltningslagen.

Samhällsplanering, 40 yhp

I rollen som bygglovshandläggare hanterar du olika komplexa planeringsprocesser i enlighet med gällande plan- och bygglagstiftning samt angränsande lagstiftning. Här lär du dig hur detaljplaner och områdesbestämmelser upprättas och tolkas samt hur detaljplanering påverkar samhället i stort. Du får färdigheter i att självständigt tolka och kommunicera olika planers juridiska status samt hur dessa planer påverkar prövningar enligt PBL.

Tillsyn, 25 yhp

Kursen ger dig god insyn i de regler som styr byggnadsnämndens skyldigheter vid överträdelser samt om hur dessa lagar och regler styr den praktiska handläggningen av tillsynsärenden.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Svenska 2 alternativt Svenska som andra språk 2

samt

 • Arkitektur hus eller Bygg och anläggning 1 eller Byggnadsverk

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet? Gå en preparandutbildning! 

För att uppfylla det särskilda förkunskapskraven har du möjlighet att läsa en preparandkurs, som motsvarar gymnasiets Bygg och anläggning 1. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt och det finns även möjlighet till handledning ett par tillfällen per vecka via Zoom.

 

 

Läs preparandutbildning “bygg och anläggning 1”

 

 

Reell kompetens

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Så här fungerar distansstudier!

Att studera på en av våra samhällsbyggnadsutbildningar ger dig stora möjligheter. Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Beskrivning

Vad gör en bygglovshandläggare?

Som bygglovshandläggare, även kallat byggnadsinspektör,  utför du handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Du agerar rådgivare och bollplank gentemot allmänhet i samband med planering av byggen.

 

Arbetsuppgifter för en bygglovshandläggare kan innebära att du inför ett bygge leder samrådsmöten där alla berörda parter träffas. Det är också din uppgift att besluta om kontrollplaner och följa upp att dina byggprojekt verkligen genomförs enligt de ramar som bygglovet ger.

 

Det är både ett självständigt och socialt arbete där du kommer ha kontinuerlig kontakt med byggherrar, entreprenörer och konsulter. 

 

Jobbmöjligheter efter examen

Med all planerad nybyggnation av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Många verksamma bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer närmar sig pensionsavgång. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt fyra obligatoriska fysiska träffar under utbildningens två år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta tomas.ankarcrona@ya.se om utbildningsort Stockholm/Borlänge och helena.larsson@ya.se om utbildningsort Växjö/Helsingborg.

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se
Innehåll
Arkitektur, 30 yhp

Här får du förståelse för byggnadsutformning, rumsplanering samt den historiska utvecklingen i samhälls- och byggnadsplaneringen utifrån arkitekturstilar, planarbete, bostads- och rumsutformning. Kunskaper om gestaltning och kulturmiljö är viktiga för att du ska kunna hantera utformning och placering av byggnader med hänsyn till omgivande miljö.

Byggnadsteknik, 55 yhp

Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om byggnaden som tekniskt system, om kontrollansvarigs och kontrollplaners funktion samt hur tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd genomförs. Du lär dig även om byggnadsteknikens påverkan på människa och miljö.

Examensarbete, 20 yhp

Här får du möjlighet att fördjupa din förståelse inom ett specifikt område. Du fördjupar dig inom ämnet och arbetar med att självständigt analysera och diskutera frågeställningar inom området. Du får kompetens att värdera och kritiskt granska egna och andras resultat samt att identifiera ditt behov av ytterligare kunskap.

Förvaltningsjuridik, 35 yhp

För att bygglovsärenden skall kunna handläggas på ett rättssäkert sätt behöver du god kunskap om de regler och de allmänna förvaltningsrättsliga principer som kommer att styra ditt dagliga arbete. Under denna kurs får du en förståelse för förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet samt de allmänna principer som styr den offentliga förvaltningen och svensk lagstiftnings förhållande till EU-rätten.

Ledarskap, kommunikation och retorik, 25 yhp

Som bygglovshandläggare kommunicerar och samarbetar du dagligen med andra tjänstemän inom kommunen, politiker, medborgare, konsulter samt andra myndigheter. Att alltid kunna ge medborgarna en hög service och ett professionellt bemötande är en efterfrågad kompetens. Den här kursen fokuserar på ledarskap, kommunikation, coachning, gruppdynamik, organisation samt konflikthantering.

LIA (Lärande i Arbete) 1, 40 yhp

LIA (Lärande i arbete) är förlagd till en arbetsplats där du har möjlighet att omsätta teori i praktik och utveckla de kompetenser som är nödvändiga i ditt yrkesutövande. Genom praktisk erfarenhet får du djupare förståelse för samhällsbyggnadsprocessens komplexitet med utgångspunkt i lagstiftning och samhällsplanering. Du får även fokusera djupare på att kunna identifiera problemområden inom samhällsbyggnadsprocessen samt diskutera lösningar på dessa.

LIA (Lärande i Arbete) 2, 60 yhp

Under LIA 2 får du fördjupad praktisk erfarenhet i arbetet som bygglovshandläggare och utvecklar din förmåga att identifiera lagmässiga, tekniska och kommunikativa problemområden och föreslå lösningar till dessa. Med visst stöd av handledare kommer du att handlägga ärendet med hänsyn till gällande lagstiftning, kulturhistoriska och arkitektoniska värden samt hållbarhetshänseende i en kommunalt styrd verksamhet. Du får djupare förståelse för hur samverkan med parterna i bygglovsärende går till och du kommer även att ta del av tekniskt samråd, slutsamråd och arbetsplatsbesök.

Praktisk bygglovshandläggning 1, 40 yhp

Här får du en god inblick i hur bygglovsprocessen går till samt i hur Plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler tillämpas på ett rättssäkert sätt vid handläggning av bygglov.

Praktisk bygglovshandläggning 2, 30 yhp

Kursen ger fördjupade kunskaper om Plan- och bygglagen, Plan och byggförordningen, samt Boverkets byggregler och förvaltningslagen.

Samhällsplanering, 40 yhp

I rollen som bygglovshandläggare hanterar du olika komplexa planeringsprocesser i enlighet med gällande plan- och bygglagstiftning samt angränsande lagstiftning. Här lär du dig hur detaljplaner och områdesbestämmelser upprättas och tolkas samt hur detaljplanering påverkar samhället i stort. Du får färdigheter i att självständigt tolka och kommunicera olika planers juridiska status samt hur dessa planer påverkar prövningar enligt PBL.

Tillsyn, 25 yhp

Kursen ger dig god insyn i de regler som styr byggnadsnämndens skyldigheter vid överträdelser samt om hur dessa lagar och regler styr den praktiska handläggningen av tillsynsärenden.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper: 

 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Svenska 2 alternativt Svenska som andra språk 2

samt

 • Arkitektur hus eller Bygg och anläggning 1 eller Byggnadsverk

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet? Gå en preparandutbildning! 

För att uppfylla det särskilda förkunskapskraven har du möjlighet att läsa en preparandkurs, som motsvarar gymnasiets Bygg och anläggning 1. Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt och det finns även möjlighet till handledning ett par tillfällen per vecka via Zoom.

 

 

Läs preparandutbildning “bygg och anläggning 1”

 

 

Reell kompetens

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

 

Så här fungerar distansstudier!

Att studera på en av våra samhällsbyggnadsutbildningar ger dig stora möjligheter. Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Bygglovshandläggare

#Bygglovskoordinator

#Bygglovsinspektör

#Bygglovsassistent

#Bygglovskonsult

Se fler utbildningar i

Stockholm/BorlängeVäxjö/Helsingborg

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.