Mina studier

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

BIM-samordnare

Öppen för sen ansökan

Yrkeshögskola

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 8 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Det här är yrket med en av de viktigaste nyckelrollerna i framtidens byggande! Numera  involverar byggande digitala modeller, VR, 3D-skanning, robotar och avancerad teknisk utrustning.

 

Skissarbete, projektering, byggande och fastighetsskötsel med BIM (Byggnadsinformationsmodellering) i dagens avancerade byggnader leder till det moderna, hållbara samhället, med avancerade funktioner i byggnaderna. För att detta ska vara möjligt krävs samordnande roller, som ser till att arkitekter, ingenjörer och entreprenörer kan arbeta gemensamt med programvaror och system inom modellering och byggnadsinformation.

 

Din yrkesroll kommer att utvecklas starkt, eftersom resan med BIM just har börjat! Du kommer att ha en central roll i projekt med många inblandade och se till att digitala modeller av den framtida byggnaden framställs och utvecklas under projektens gång. Du kan komma att arbeta på konsultbolag tillsammans med arkitekter, beställare och konsulter för att göra projekteringen och byggandet så framgångsrikt som möjligt. Du kommer också att arbeta med programvaror inom CAD, konstruktion och visualisering. 

 

Yrkesroller:

Din yrkesroll efter avslutad utbildning kan vara som BIM-samordnare, BIM-koordinator eller Byggprojektör med inriktning BIM.

 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans med åtta fysiska träffar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Krav på teknisk utrustning

Du behöver en dator med följande kapacitet för att kunna använda de olika program som kurserna kräver:

 • Operatörsystem: 64bit Microsoft, Windows 10
 • RAM-minne: minst 8 GB (rekommenderat 16 GB)
 • Videominne: 4 GB
 • Fritt diskminne: minst 30 GB. 

Program som används är bla Revit, ArchiCAD, Tekla, MagiCAD samt Solibri.

 

 

LÄS REPORTAGET “EN BIM-SAMORDNARE BERÄTTAR”

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta asa.liden@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

3D scanning, VR och AR, 20 yhp
Ledig plats

I denna kurs får du lära dig om BIM-projektering bortom traditionell modellering och ritningsframställande. Du kommer att bekanta sig med moderna verktyg, såsom 3D-skanning, drönare, virtual reality och andra aktuella metoder. Du lär dig hur verktygen kan användas vid inventering och framställande av modeller för ROT-åtgärder i känsliga miljöer. Du får en första inblick i hur ny teknik kan användas för att presentera och redovisa byggprojektet under projekterings- och byggfasen i olika sammanhang.

Sök ledig plats

BIM 1 Modellering, 45 yhp

Kursen ger den studerande fördjupade kunskaper i 3D-projektering. Under kursens gång lär sig den studerande att behärska modellering samt ritningsframställning från digitala modeller.
Kursen ska ge den studerande en grundläggande kunskap och färdigheter i hur tekniken kan nyttjas inom bygg-och samhällsbyggnadsbranschen.

BIM 2 Installationer, 30 yhp

Kursen ska ge dig kunskaper inom installationsteknik med fokus på VVS-projektering. Den ska ge färdigheter i att modellera och utföra installationsprojektering med de inom branschen vanligast förekommande BIM-verktygen. Kursen innefattar teoretisk och praktisk genomgång av installationssystem och komponenter i byggnader samt dimensioneringsprinciper och hjälpmedel vid beräkning.

Byggteknik, 30 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om samhällsbyggnadsprocessen. Fokus ligger på hur BIM som arbetsmetod implementeras i olika organisationer, i olika skeden samt bland olika aktörer i byggbranschen. Kursen skall även ge den studerande kunskap om hur byggnader uppförs med dagens krav samt vad man kan förvänta sig av framtida regelverk med avseende på energi, klimatsäkring och hållbara material och metoder. Kursen ger den studerande kunskap om hur de byggfysikaliska faktorerna ljud, ljus, brand, fukt och klimat påverkar en byggnad.

CAD-program och 2D-projektering, 25 yhp

Du lär dig om projekteringsmetodik och i allmänhet om 2D-projketering. Du kommer att få rita och utforma ett projekt enligt de kunskaper du fått i tidigare kurser och kunna relatera till hur CAD kan användas för att projektera byggnaden med avseende på materialval, energi och en lämplig utformning. Du får lära dig om olika CAD-programvaror och tillägg som är huvudsakligt förekommande i branschen och som också kan ligga till grund för en mer omfattande användning i ett djupgående BIM-sammanhang. Du får också kännedom om användning av CAD i olika nivåer, från 2D till avancerade modeller.

Entreprenadjuridik, 20 yhp

I denna kurs får du en förståelse för byggjuridikens grunder, i en för yrkesrollen relevant kontext. Du lär dig om olika avtal, allmänna bestämmelser och kontraktsformulär, samt om hur man hanterar verkliga entreprenadjuridiska problem. Du får också läsa och förstå juridisk text i administrativa föreskrifter och allmänna bestämmelser och kunna hantera dessa texter i det dagliga arbetet som byggprojektör.

Examensarbete, 20 yhp

I denna kurs ska du fördjupa dig inom ett, för utbildningen relevant, eget område i nära samverkan med arbetslivet samt att självständigt tillägna dig ytterligare kunskaper med grund i utbildningens delkurser och ta ansvar för det egna lärande. Examensarbetet bygger på de kunskaper som inhämtats från den tvååriga studieperioden och kan med fördel kopplas till din LIA och/ eller annat företag inom relevant sektor.

Kommunikation och projektledning, 30 yhp

Kursens syfte är att den studerande skall få färdigheter i praktisk målstyrning och projektledning samt kompetenser att samordna och leda ett byggprojekts olika intressenter. Kursen ger kunskap om byggprojektets utveckling och dess struktur. Du lär dig även om olika kommunikationsstilar för att på bästa sätt kunna presentera och redogöra för olika projekt, hur man arbetar med grupper, gruppdynamik och konfliktlösning. I kursen diskuteras även rollen som konsult i relation till beställare, kunder och leverantörer. Kursen skall också ge den studerande förutsättningar att tillägna sig färdigheter och kompetens i logistik och att själv kunna upprätta tidsplaner med förmåga att bedöma resursåtgång. Kursen skall också utveckla den studerandes förmågan att genomföra en kalkyl.

Konstruktionslära, 20 yhp

Du får lära dig förutsättningarna för byggande ur praktiska och tekniska aspekter samt hållfasthetslärans begrepp och principer. Du får kännedom om konstruktionsmaterialens mekaniska egenskaper samt hållfasthetslära och dimensionering av konstruktionselement i trä, stål och betong, samt matematiska kunskaper relevanta för yrkesrollen.

Kvalitet och samordning i projektering, 40 yhp

I denna kurs lär du dig om hur marknaden och byggbranschen hanterar digital modellering och olika program och system för projektering. Fokus ligger på att du ska få god kännedom om vilka krav som kan ställas vid upphandling av konsulter, företag och entreprenörer vid upphandling och genomförande av byggprojekt. Du får lära dig om rätt verktyg för samordning och förmåga att skapa rutiner för en säker, konfliktfri och uppdaterad BIM-hantering.

LIA 1, 60 yhp

På ett, för utbildningen, relevant företag får du under handledning tillgodogöra dig ny kunskap samt öva och utveckla din förmåga att tillämpa de kunskaper du fått under utbildningen. Du får en ökad förståelse för den yrkesroll utbildningen syftar till samt erfarenheter och motivation för fortsatt utbildning. Kursen ska ge variation av problemställningar som företag i branschen arbetar med. Du ges möjlighet att med handledning utföra digitaltekniska arbetsuppgifter som är relevanta i yrkesrollen. Särskilt fokus skall läggas på de arbetsmetoder och tekniker som används och på att tillämpa CAD/BIM och andra digitala verktyg.

LIA 2, 60 yhp

Detta är utbildningens näst sista kurs och ska ytterligare fördjupa de kunskaper du tillgodogjort dig under utbildningen. I kursen ges bredare erfarenhet inom området genom att du får följa och medverka i en eller flera projekt. Du ges möjlighet att mera självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter som är relevanta i rollen som BIM- samordnare. I kursen kommer du utveckla och befästa det du lärt dig under utbildningen och detta ska leda vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen. Efter LIA2 är målet att du ska vara förtrogen med yrkesrollen och dess villkor.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet:

 • Bygg och anläggning 1

eller

 • Konstruktion 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

 

Vad är en Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

Saknar du behörighet för Bygg och anläggning 1 eller Matematik 2 går det att läsa en preparandutbildning:

 

Saknar du behörighet för Bygg och anläggning 1, beställ preparandutbildningen nedan:

 

Läs preparandutbildning “bygg och anläggning 1”

 

 

Reell kompetens

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

 

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera på en av våra samhällsbyggnadsutbildningar ger dig stora möjligheter. Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs fysiskt på en arbetsplats och på heltid. Under pandemin har det även förekommit distanslösningar för LIA. 

 

Beskrivning

Det här är yrket med en av de viktigaste nyckelrollerna i framtidens byggande! Numera  involverar byggande digitala modeller, VR, 3D-skanning, robotar och avancerad teknisk utrustning.

 

Skissarbete, projektering, byggande och fastighetsskötsel med BIM (Byggnadsinformationsmodellering) i dagens avancerade byggnader leder till det moderna, hållbara samhället, med avancerade funktioner i byggnaderna. För att detta ska vara möjligt krävs samordnande roller, som ser till att arkitekter, ingenjörer och entreprenörer kan arbeta gemensamt med programvaror och system inom modellering och byggnadsinformation.

 

Din yrkesroll kommer att utvecklas starkt, eftersom resan med BIM just har börjat! Du kommer att ha en central roll i projekt med många inblandade och se till att digitala modeller av den framtida byggnaden framställs och utvecklas under projektens gång. Du kan komma att arbeta på konsultbolag tillsammans med arkitekter, beställare och konsulter för att göra projekteringen och byggandet så framgångsrikt som möjligt. Du kommer också att arbeta med programvaror inom CAD, konstruktion och visualisering. 

 

Yrkesroller:

Din yrkesroll efter avslutad utbildning kan vara som BIM-samordnare, BIM-koordinator eller Byggprojektör med inriktning BIM.

 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på distans med åtta fysiska träffar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Krav på teknisk utrustning

Du behöver en dator med följande kapacitet för att kunna använda de olika program som kurserna kräver:

 • Operatörsystem: 64bit Microsoft, Windows 10
 • RAM-minne: minst 8 GB (rekommenderat 16 GB)
 • Videominne: 4 GB
 • Fritt diskminne: minst 30 GB. 

Program som används är bla Revit, ArchiCAD, Tekla, MagiCAD samt Solibri.

 

 

LÄS REPORTAGET “EN BIM-SAMORDNARE BERÄTTAR”

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta asa.liden@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
3D scanning, VR och AR, 20 yhp
Ledig plats

I denna kurs får du lära dig om BIM-projektering bortom traditionell modellering och ritningsframställande. Du kommer att bekanta sig med moderna verktyg, såsom 3D-skanning, drönare, virtual reality och andra aktuella metoder. Du lär dig hur verktygen kan användas vid inventering och framställande av modeller för ROT-åtgärder i känsliga miljöer. Du får en första inblick i hur ny teknik kan användas för att presentera och redovisa byggprojektet under projekterings- och byggfasen i olika sammanhang.

Sök ledig plats

BIM 1 Modellering, 45 yhp

Kursen ger den studerande fördjupade kunskaper i 3D-projektering. Under kursens gång lär sig den studerande att behärska modellering samt ritningsframställning från digitala modeller.
Kursen ska ge den studerande en grundläggande kunskap och färdigheter i hur tekniken kan nyttjas inom bygg-och samhällsbyggnadsbranschen.

BIM 2 Installationer, 30 yhp

Kursen ska ge dig kunskaper inom installationsteknik med fokus på VVS-projektering. Den ska ge färdigheter i att modellera och utföra installationsprojektering med de inom branschen vanligast förekommande BIM-verktygen. Kursen innefattar teoretisk och praktisk genomgång av installationssystem och komponenter i byggnader samt dimensioneringsprinciper och hjälpmedel vid beräkning.

Byggteknik, 30 yhp

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om samhällsbyggnadsprocessen. Fokus ligger på hur BIM som arbetsmetod implementeras i olika organisationer, i olika skeden samt bland olika aktörer i byggbranschen. Kursen skall även ge den studerande kunskap om hur byggnader uppförs med dagens krav samt vad man kan förvänta sig av framtida regelverk med avseende på energi, klimatsäkring och hållbara material och metoder. Kursen ger den studerande kunskap om hur de byggfysikaliska faktorerna ljud, ljus, brand, fukt och klimat påverkar en byggnad.

CAD-program och 2D-projektering, 25 yhp

Du lär dig om projekteringsmetodik och i allmänhet om 2D-projketering. Du kommer att få rita och utforma ett projekt enligt de kunskaper du fått i tidigare kurser och kunna relatera till hur CAD kan användas för att projektera byggnaden med avseende på materialval, energi och en lämplig utformning. Du får lära dig om olika CAD-programvaror och tillägg som är huvudsakligt förekommande i branschen och som också kan ligga till grund för en mer omfattande användning i ett djupgående BIM-sammanhang. Du får också kännedom om användning av CAD i olika nivåer, från 2D till avancerade modeller.

Entreprenadjuridik, 20 yhp

I denna kurs får du en förståelse för byggjuridikens grunder, i en för yrkesrollen relevant kontext. Du lär dig om olika avtal, allmänna bestämmelser och kontraktsformulär, samt om hur man hanterar verkliga entreprenadjuridiska problem. Du får också läsa och förstå juridisk text i administrativa föreskrifter och allmänna bestämmelser och kunna hantera dessa texter i det dagliga arbetet som byggprojektör.

Examensarbete, 20 yhp

I denna kurs ska du fördjupa dig inom ett, för utbildningen relevant, eget område i nära samverkan med arbetslivet samt att självständigt tillägna dig ytterligare kunskaper med grund i utbildningens delkurser och ta ansvar för det egna lärande. Examensarbetet bygger på de kunskaper som inhämtats från den tvååriga studieperioden och kan med fördel kopplas till din LIA och/ eller annat företag inom relevant sektor.

Kommunikation och projektledning, 30 yhp

Kursens syfte är att den studerande skall få färdigheter i praktisk målstyrning och projektledning samt kompetenser att samordna och leda ett byggprojekts olika intressenter. Kursen ger kunskap om byggprojektets utveckling och dess struktur. Du lär dig även om olika kommunikationsstilar för att på bästa sätt kunna presentera och redogöra för olika projekt, hur man arbetar med grupper, gruppdynamik och konfliktlösning. I kursen diskuteras även rollen som konsult i relation till beställare, kunder och leverantörer. Kursen skall också ge den studerande förutsättningar att tillägna sig färdigheter och kompetens i logistik och att själv kunna upprätta tidsplaner med förmåga att bedöma resursåtgång. Kursen skall också utveckla den studerandes förmågan att genomföra en kalkyl.

Konstruktionslära, 20 yhp

Du får lära dig förutsättningarna för byggande ur praktiska och tekniska aspekter samt hållfasthetslärans begrepp och principer. Du får kännedom om konstruktionsmaterialens mekaniska egenskaper samt hållfasthetslära och dimensionering av konstruktionselement i trä, stål och betong, samt matematiska kunskaper relevanta för yrkesrollen.

Kvalitet och samordning i projektering, 40 yhp

I denna kurs lär du dig om hur marknaden och byggbranschen hanterar digital modellering och olika program och system för projektering. Fokus ligger på att du ska få god kännedom om vilka krav som kan ställas vid upphandling av konsulter, företag och entreprenörer vid upphandling och genomförande av byggprojekt. Du får lära dig om rätt verktyg för samordning och förmåga att skapa rutiner för en säker, konfliktfri och uppdaterad BIM-hantering.

LIA 1, 60 yhp

På ett, för utbildningen, relevant företag får du under handledning tillgodogöra dig ny kunskap samt öva och utveckla din förmåga att tillämpa de kunskaper du fått under utbildningen. Du får en ökad förståelse för den yrkesroll utbildningen syftar till samt erfarenheter och motivation för fortsatt utbildning. Kursen ska ge variation av problemställningar som företag i branschen arbetar med. Du ges möjlighet att med handledning utföra digitaltekniska arbetsuppgifter som är relevanta i yrkesrollen. Särskilt fokus skall läggas på de arbetsmetoder och tekniker som används och på att tillämpa CAD/BIM och andra digitala verktyg.

LIA 2, 60 yhp

Detta är utbildningens näst sista kurs och ska ytterligare fördjupa de kunskaper du tillgodogjort dig under utbildningen. I kursen ges bredare erfarenhet inom området genom att du får följa och medverka i en eller flera projekt. Du ges möjlighet att mera självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter som är relevanta i rollen som BIM- samordnare. I kursen kommer du utveckla och befästa det du lärt dig under utbildningen och detta ska leda vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen. Efter LIA2 är målet att du ska vara förtrogen med yrkesrollen och dess villkor.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper:

Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet:

 • Bygg och anläggning 1

eller

 • Konstruktion 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

 

Vad är en Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

Saknar du behörighet för Bygg och anläggning 1 eller Matematik 2 går det att läsa en preparandutbildning:

 

Saknar du behörighet för Bygg och anläggning 1, beställ preparandutbildningen nedan:

 

Läs preparandutbildning “bygg och anläggning 1”

 

 

Reell kompetens

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Distans

 

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera på en av våra samhällsbyggnadsutbildningar ger dig stora möjligheter. Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs fysiskt på en arbetsplats och på heltid. Under pandemin har det även förekommit distanslösningar för LIA. 

 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Se fler utbildningar i

Skellefteå

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag