Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkeshögskola

BIM-samordnare i Skellefteå

Yrkeshögskola

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 8 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

BIM-samordnare

Yrket med en av de viktigaste nyckelrollerna i framtidens byggande! Dagens och morgondagens byggande sker inte längre bara med ritningar på regnvått papper och bullrande verktyg och maskiner, utan snarare med avancerade digitala modeller, VR, 3D-skanning, robotar och avancerad teknisk utrustning. Skissarbete, projektering, byggande och fastighetsskötsel med BIM i dagens avancerade byggnader leder till det moderna, hållbara samhället, där vi mer och mer bygger in avancerade funktioner i byggnaderna. För att detta ska vara möjligt krävs samordnande roller, som ser till att arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och andra yrkesroller i byggandet kan arbeta gemensamt med programvaror och system inom modellering och byggnadsinformation.

 

Hur ser en arbetsdag ut?

 

Du kommer att inneha en central roll i ett projekt med många inblandade. Du kommer att se till att digitala modeller av den framtida byggnaden framställs och utvecklas under projektens gång. Du kommer att arbeta på konsultbolag tillsammans med arkitekter, beställare och konsulter som är specialiserade inom exempelvis installationer, landskap, infrastruktur och annat som är relevant i projektet, för att göra projekteringen och byggandet så framgångsrikt som möjligt. Du kommer att arbeta med programvaror inom CAD, konstruktion och visualisering. Din yrkesroll kommer att utvecklas starkt, eftersom resan med BIM just har börjat!

Utbildningens distansupplägg

 

Utbildningen är på distans med åtta fysiska träffar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Teknisk utrustning:

Du behöver en dator med följande kapacitet för att kunna använda de olika program som kurserna kräver:

 • Operatörsystem: 64bit Microsoft, Windows 10
 • Ramminne: 8gb minst, (rekommenderat 16gb)
 • Vidominne: 4gb
 • Fri diskminne: Minst 30gb

De programvaror som kommer att användas är b.la Revit, ArchiCAD, Tekla, MagiCAD samt Solibri.

LÄS REPORTAGET “EN BIM-SAMORDNARE BERÄTTAR”

Har du frågor om utbildningen? Kontakta ulrika.svensson@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Konstruktionslära, 40 yhp
 • 3D-scanning, VR och AR, 20 yhp
 • BIM 1 Modellering, 40 yhp
 • BIM 2 Arbetsmiljö, logistik, risker, 30 yhp
 • BIM-teori och samhällsbyggnadsprocessen, 10 yhp
 • Byggteknik, energi och hållbar utveckling, 30 yhp
 • CAD-program och 2D-projektering, 30 yhp
 • Entreprenadjuridik, 20 yhp
 • Examensarbete, 20 yhp
 • Kommunikation, projekt och projektledning, 20 yhp
 • Kvalitet och samordning i projektering, 20 yhp
 • Lärande i arbete 1 (LIA), 60 yhp
 • Lärande i arbete 2 (LIA), 60 yhp

Totalt: 400 yh-poäng

Kursbeskrivning

Konstruktionslära, 40 yhp: Du får lära dig förutsättningarna för byggande ur praktiska och tekniska aspekter samt hållfasthetslärans begrepp och principer. Du får kännedom om konstruktionsmaterialens mekaniska egenskaper samt hållfasthetslära och dimensionering av konstruktionselement i trä, stål och betong, samt matematiska kunskaper relevanta för yrkesrollen.

3D scanning, VR och AR, 20 yhp: I denna kurs får du lära dig om BIM-projektering bortom traditionell modellering och ritningsframställande. Du kommer att bekanta sig med moderna verktyg, såsom 3D-skanning, drönare, virtual reality och andra aktuella metoder. Du lär dig hur verktygen kan användas vid inventering och framställande av modeller för ROT-åtgärder i känsliga miljöer. Du får en första inblick i hur ny teknik kan användas för att presentera och redovisa byggprojektet under projekterings- och byggfasen i olika sammanhang.

BIM 1 Modellering, 40 yhp: Du lär dig mer fördjupande kunskaper i 3D-projektering, såsom att behärska mera avancerad modellering samt ritningsframställning från 3Dmodeller. Du lär dig även hur tekniken kan nyttjas inom design- och konstruktionsteknik med fokus på industriellt byggande, prefabricerade byggsystem samt effektiv produktion. Du kommer efter att kursen är avslutad framställa fackmannamässiga ritningar och andra bygghandlingar genom att använda aktuella programvaror och kommunicera på svenska och engelska.

BIM 2 Arbetsmiljö, logistik, risker, 30 yhp: I denna kurs lär du dig om arbetsmiljö, risker och lagfall relevanta för yrkesrollen. Du lär dig att arbeta med logistik, arbetsplatsdispositionsplaner och att själv kunna upprätta hållbara tidsplaner med förmåga att bedöma resursåtgång. Du får även lära dig om BIM-verktyg inom kalkyl. Du får lära dig hur viktigt det är med en väl utförd projektering för att motverka kvalitetsbrister, arbetsmiljörisker och onödiga merkostnader samt ge ökad förståelse i hur BIM påverkar tid- och resursplaner och hur detta omsätts i praktiken.

BIM-teori och samhällsbyggnadsprocessen, 10 yhp: I denna kurs får du insyn i din framtida bransch och kunskap om dess arbetsprocesser samt att ge en förståelse för samhällsbyggnadsprocessens olika skeden. Kursen ska väcka intresse för den moderna byggprocessen och ligga till grund för kommande kurser i utbildningen, byggprojektets olika skeden samt hur dokumentation, datasamordning och digitalisering spelar in i dessa. Kursen ger dig förståelse för skillnader mellan traditionell projektering och BIM-projektering samt ge en grund till vad den framtida yrkesrollen innebär

Byggteknik, energi och hållbar utveckling, 30 yhp: I denna kurs fördjupas kunskaperna om samhällsbyggnadsprocessen som lärs ut i kursen ”BIM-teori och samhällsbyggnad”. Fokus ligger här på hur BIM som arbetsmetod implementeras i olika organisationer, i olika skeden samt bland olika aktörer i byggbranschen samt att ge kunskap om hur byggnader uppförs med dagens krav samt även vad man kan förvänta sig av framtida regelverk med avseende på energi, klimatsäkring och hållbara material och metoder.

CAD-program och 2D projektering, 30 yhp: Du lär dig om projekteringsmetodik och i allmänhet om 2D-projketering. Du kommer att få rita och utforma ett projekt enligt de kunskaper du fått i tidigare kurser och kunna relatera till hur CAD kan användas för att projektera byggnaden med avseende på materialval, energi och en lämplig utformning. Du får lära dig om olika CAD-programvaror och tillägg som är huvudsakligt förekommande i branschen och som också kan ligga till grund för en mer omfattande användning i ett djupgående BIM-sammanhang. Du får också kännedom om användning av CAD i olika nivåer, från 2D till avancerade modeller.

Entreprenadjuridik, 20 yhp: I denna kurs får du en förståelse för byggjuridikens grunder, i en för yrkesrollen relevant kontext. Du lär dig om olika avtal, allmänna bestämmelser och kontraktsformulär, samt om hur man hanterar verkliga entreprenadjuridiska problem. Du får också läsa och förstå juridisk text i administrativa föreskrifter och allmänna bestämmelser och kunna hantera dessa texter i det dagliga arbetet som byggprojektör.

Examensarbete, 20 yhp: I denna kurs ska du fördjupa dig inom ett, för utbildningen relevant, eget område i nära samverkan med arbetslivet samt att självständigt tillägna dig ytterligare kunskaper med grund i utbildningens delkurser och ta ansvar för det egna lärande. Examensarbetet bygger på de kunskaper som inhämtats från den tvååriga studieperioden och kan med fördel kopplas till din LIA och/ eller annat företag inom relevant sektor.

Kommunikation, projekt och projektledning, 20 yhp: Du lär dig om praktisk målstyrning och projektledning samt kompetenser att samordna och leda ett byggprojekts olika intressenter. Kursen behandlar även grunderna i arbetsrätt, byggbranschens arbete för att främja mångfald och motverka diskriminering. Du får kunskap om byggprojekts utveckling och struktur, kunskap om kommunikationsstilar och du får lära dig hur man arbetar med grupper, gruppdynamik, kommunikation och konfliktlösning, samt vad som kännetecknar ett effektivt ledarskap.

Kvalitet, samordning i projektering, 20 yhp: I denna kurs lär du dig om hur marknaden och byggbranschen hanterar digital modellering och olika program och system för projektering. Fokus ligger på att du ska få god kännedom om vilka krav som kan ställas vid upphandling av konsulter, företag och entreprenörer vid upphandling och genomförande av byggprojekt. Du får lära dig om rätt verktyg för samordning och förmåga att skapa rutiner för en säker, konfliktfri och uppdaterad BIM-hantering.

LIA 1, 60 yhp: På ett, för utbildningen, relevant företag får du under handledning tillgodogöra dig ny kunskap samt öva och utveckla din förmåga att tillämpa de kunskaper du fått under utbildningen. Du får en ökad förståelse för den yrkesroll utbildningen syftar till samt erfarenheter och motivation för fortsatt utbildning. Kursen ska ge variation av problemställningar som företag i branschen arbetar med. Du ges möjlighet att med handledning utföra digitaltekniska arbetsuppgifter som är relevanta i yrkesrollen. Särskilt fokus skall läggas på de arbetsmetoder och tekniker som används och på att tillämpa CAD/BIM och andra digitala verktyg.

LIA 2, 60 yhp: Detta är utbildningens näst sista kurs och ska ytterligare fördjupa de kunskaper du tillgodogjort dig under utbildningen. I kursen ges bredare erfarenhet inom området genom att du får följa och medverka i en eller flera projekt. Du ges möjlighet att mera självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter som är relevanta i rollen som BIM- samordnare. I kursen kommer du utveckla och befästa det du lärt dig under utbildningen och detta ska leda vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen.  Efter LIA2 är målet att du ska vara förtrogen med yrkesrollen och dess villkor.

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Bygg och anläggning 1

— Eller —

Konstruktion 1

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

 

 

Preparandkurs:

Vad är en Preparandkurs:

Preparandkursen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

Saknar du behörighet i Konstruktion 1 eller Bygg och anläggning 1 kommer det gå att läsa en preparandkurs för Bygg och anläggning 1. Preparandkurs går att beställa fr om den 26/4 och kan genomföras t o m den 28/5.

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “Bygg & Anläggning 1”

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

BIM-samordnare

Yrket med en av de viktigaste nyckelrollerna i framtidens byggande! Dagens och morgondagens byggande sker inte längre bara med ritningar på regnvått papper och bullrande verktyg och maskiner, utan snarare med avancerade digitala modeller, VR, 3D-skanning, robotar och avancerad teknisk utrustning. Skissarbete, projektering, byggande och fastighetsskötsel med BIM i dagens avancerade byggnader leder till det moderna, hållbara samhället, där vi mer och mer bygger in avancerade funktioner i byggnaderna. För att detta ska vara möjligt krävs samordnande roller, som ser till att arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och andra yrkesroller i byggandet kan arbeta gemensamt med programvaror och system inom modellering och byggnadsinformation.

 

Hur ser en arbetsdag ut?

 

Du kommer att inneha en central roll i ett projekt med många inblandade. Du kommer att se till att digitala modeller av den framtida byggnaden framställs och utvecklas under projektens gång. Du kommer att arbeta på konsultbolag tillsammans med arkitekter, beställare och konsulter som är specialiserade inom exempelvis installationer, landskap, infrastruktur och annat som är relevant i projektet, för att göra projekteringen och byggandet så framgångsrikt som möjligt. Du kommer att arbeta med programvaror inom CAD, konstruktion och visualisering. Din yrkesroll kommer att utvecklas starkt, eftersom resan med BIM just har börjat!

Utbildningens distansupplägg

 

Utbildningen är på distans med åtta fysiska träffar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Teknisk utrustning:

Du behöver en dator med följande kapacitet för att kunna använda de olika program som kurserna kräver:

 • Operatörsystem: 64bit Microsoft, Windows 10
 • Ramminne: 8gb minst, (rekommenderat 16gb)
 • Vidominne: 4gb
 • Fri diskminne: Minst 30gb

De programvaror som kommer att användas är b.la Revit, ArchiCAD, Tekla, MagiCAD samt Solibri.

LÄS REPORTAGET “EN BIM-SAMORDNARE BERÄTTAR”

Har du frågor om utbildningen? Kontakta ulrika.svensson@ya.se

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Konstruktionslära, 40 yhp
 • 3D-scanning, VR och AR, 20 yhp
 • BIM 1 Modellering, 40 yhp
 • BIM 2 Arbetsmiljö, logistik, risker, 30 yhp
 • BIM-teori och samhällsbyggnadsprocessen, 10 yhp
 • Byggteknik, energi och hållbar utveckling, 30 yhp
 • CAD-program och 2D-projektering, 30 yhp
 • Entreprenadjuridik, 20 yhp
 • Examensarbete, 20 yhp
 • Kommunikation, projekt och projektledning, 20 yhp
 • Kvalitet och samordning i projektering, 20 yhp
 • Lärande i arbete 1 (LIA), 60 yhp
 • Lärande i arbete 2 (LIA), 60 yhp

Totalt: 400 yh-poäng

Kursbeskrivning

Konstruktionslära, 40 yhp: Du får lära dig förutsättningarna för byggande ur praktiska och tekniska aspekter samt hållfasthetslärans begrepp och principer. Du får kännedom om konstruktionsmaterialens mekaniska egenskaper samt hållfasthetslära och dimensionering av konstruktionselement i trä, stål och betong, samt matematiska kunskaper relevanta för yrkesrollen.

3D scanning, VR och AR, 20 yhp: I denna kurs får du lära dig om BIM-projektering bortom traditionell modellering och ritningsframställande. Du kommer att bekanta sig med moderna verktyg, såsom 3D-skanning, drönare, virtual reality och andra aktuella metoder. Du lär dig hur verktygen kan användas vid inventering och framställande av modeller för ROT-åtgärder i känsliga miljöer. Du får en första inblick i hur ny teknik kan användas för att presentera och redovisa byggprojektet under projekterings- och byggfasen i olika sammanhang.

BIM 1 Modellering, 40 yhp: Du lär dig mer fördjupande kunskaper i 3D-projektering, såsom att behärska mera avancerad modellering samt ritningsframställning från 3Dmodeller. Du lär dig även hur tekniken kan nyttjas inom design- och konstruktionsteknik med fokus på industriellt byggande, prefabricerade byggsystem samt effektiv produktion. Du kommer efter att kursen är avslutad framställa fackmannamässiga ritningar och andra bygghandlingar genom att använda aktuella programvaror och kommunicera på svenska och engelska.

BIM 2 Arbetsmiljö, logistik, risker, 30 yhp: I denna kurs lär du dig om arbetsmiljö, risker och lagfall relevanta för yrkesrollen. Du lär dig att arbeta med logistik, arbetsplatsdispositionsplaner och att själv kunna upprätta hållbara tidsplaner med förmåga att bedöma resursåtgång. Du får även lära dig om BIM-verktyg inom kalkyl. Du får lära dig hur viktigt det är med en väl utförd projektering för att motverka kvalitetsbrister, arbetsmiljörisker och onödiga merkostnader samt ge ökad förståelse i hur BIM påverkar tid- och resursplaner och hur detta omsätts i praktiken.

BIM-teori och samhällsbyggnadsprocessen, 10 yhp: I denna kurs får du insyn i din framtida bransch och kunskap om dess arbetsprocesser samt att ge en förståelse för samhällsbyggnadsprocessens olika skeden. Kursen ska väcka intresse för den moderna byggprocessen och ligga till grund för kommande kurser i utbildningen, byggprojektets olika skeden samt hur dokumentation, datasamordning och digitalisering spelar in i dessa. Kursen ger dig förståelse för skillnader mellan traditionell projektering och BIM-projektering samt ge en grund till vad den framtida yrkesrollen innebär

Byggteknik, energi och hållbar utveckling, 30 yhp: I denna kurs fördjupas kunskaperna om samhällsbyggnadsprocessen som lärs ut i kursen ”BIM-teori och samhällsbyggnad”. Fokus ligger här på hur BIM som arbetsmetod implementeras i olika organisationer, i olika skeden samt bland olika aktörer i byggbranschen samt att ge kunskap om hur byggnader uppförs med dagens krav samt även vad man kan förvänta sig av framtida regelverk med avseende på energi, klimatsäkring och hållbara material och metoder.

CAD-program och 2D projektering, 30 yhp: Du lär dig om projekteringsmetodik och i allmänhet om 2D-projketering. Du kommer att få rita och utforma ett projekt enligt de kunskaper du fått i tidigare kurser och kunna relatera till hur CAD kan användas för att projektera byggnaden med avseende på materialval, energi och en lämplig utformning. Du får lära dig om olika CAD-programvaror och tillägg som är huvudsakligt förekommande i branschen och som också kan ligga till grund för en mer omfattande användning i ett djupgående BIM-sammanhang. Du får också kännedom om användning av CAD i olika nivåer, från 2D till avancerade modeller.

Entreprenadjuridik, 20 yhp: I denna kurs får du en förståelse för byggjuridikens grunder, i en för yrkesrollen relevant kontext. Du lär dig om olika avtal, allmänna bestämmelser och kontraktsformulär, samt om hur man hanterar verkliga entreprenadjuridiska problem. Du får också läsa och förstå juridisk text i administrativa föreskrifter och allmänna bestämmelser och kunna hantera dessa texter i det dagliga arbetet som byggprojektör.

Examensarbete, 20 yhp: I denna kurs ska du fördjupa dig inom ett, för utbildningen relevant, eget område i nära samverkan med arbetslivet samt att självständigt tillägna dig ytterligare kunskaper med grund i utbildningens delkurser och ta ansvar för det egna lärande. Examensarbetet bygger på de kunskaper som inhämtats från den tvååriga studieperioden och kan med fördel kopplas till din LIA och/ eller annat företag inom relevant sektor.

Kommunikation, projekt och projektledning, 20 yhp: Du lär dig om praktisk målstyrning och projektledning samt kompetenser att samordna och leda ett byggprojekts olika intressenter. Kursen behandlar även grunderna i arbetsrätt, byggbranschens arbete för att främja mångfald och motverka diskriminering. Du får kunskap om byggprojekts utveckling och struktur, kunskap om kommunikationsstilar och du får lära dig hur man arbetar med grupper, gruppdynamik, kommunikation och konfliktlösning, samt vad som kännetecknar ett effektivt ledarskap.

Kvalitet, samordning i projektering, 20 yhp: I denna kurs lär du dig om hur marknaden och byggbranschen hanterar digital modellering och olika program och system för projektering. Fokus ligger på att du ska få god kännedom om vilka krav som kan ställas vid upphandling av konsulter, företag och entreprenörer vid upphandling och genomförande av byggprojekt. Du får lära dig om rätt verktyg för samordning och förmåga att skapa rutiner för en säker, konfliktfri och uppdaterad BIM-hantering.

LIA 1, 60 yhp: På ett, för utbildningen, relevant företag får du under handledning tillgodogöra dig ny kunskap samt öva och utveckla din förmåga att tillämpa de kunskaper du fått under utbildningen. Du får en ökad förståelse för den yrkesroll utbildningen syftar till samt erfarenheter och motivation för fortsatt utbildning. Kursen ska ge variation av problemställningar som företag i branschen arbetar med. Du ges möjlighet att med handledning utföra digitaltekniska arbetsuppgifter som är relevanta i yrkesrollen. Särskilt fokus skall läggas på de arbetsmetoder och tekniker som används och på att tillämpa CAD/BIM och andra digitala verktyg.

LIA 2, 60 yhp: Detta är utbildningens näst sista kurs och ska ytterligare fördjupa de kunskaper du tillgodogjort dig under utbildningen. I kursen ges bredare erfarenhet inom området genom att du får följa och medverka i en eller flera projekt. Du ges möjlighet att mera självständigt hantera och ta ansvar för arbetsuppgifter som är relevanta i rollen som BIM- samordnare. I kursen kommer du utveckla och befästa det du lärt dig under utbildningen och detta ska leda vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen.  Efter LIA2 är målet att du ska vara förtrogen med yrkesrollen och dess villkor.

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Bygg och anläggning 1

— Eller —

Konstruktion 1

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

 

 

Preparandkurs:

Vad är en Preparandkurs:

Preparandkursen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt utan att vara kopplad mot en lärare.

Saknar du behörighet i Konstruktion 1 eller Bygg och anläggning 1 kommer det gå att läsa en preparandkurs för Bygg och anläggning 1. Preparandkurs går att beställa fr om den 26/4 och kan genomföras t o m den 28/5.

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “Bygg & Anläggning 1”

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 
Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Se fler utbildningar i

Skellefteå

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag