Mina studier

Program YH

Betongingenjör i Göteborg

Program YH

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 5 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en betongingenjör?

Som betongingenjör är du specialist på byggmaterialet betong och gör bedömningar av betongens egenskaper och lämplighet för olika användningsområden. Yrkesrollen består av att göra tekniska beräkningar, kalkylera, planera, projektleda och modellera betongkonstruktioner och byggkomponenter med CAD-program. För att trivas och lyckas i rollen som betongingenjör är det viktigt att vara strukturerad, ha god problemlösningsförmåga samt vara byggtekniskt kunnig. Det är en social roll som ställer krav på samarbetsförmåga, lyhördhet och även ledaregenskaper. 

 

Som betongingenjör gör du beräkningar för att räkna ut hur starka betongkonstruktioner behöver vara för att klara av olika belastningar, såsom vikt, vind och snö. I yrkesrollen ingår det också att alltid vara uppdaterad med det senaste inom regelverk och normer kopplade till byggnation. 

 

Jobbmöjligheter efter examen

Efterfrågan för betongingenjörer är stor, och i takt med att satsningar görs nationellt för underhåll och utbyggnad av infrastrukturen så förväntas den växa ännu mer. Betong är det mest använda av alla industriellt framtagna material och används bland annat i byggandet av broar, tunnlar och bostäder. Betongingenjörens kompetens krävs för byggandet och underhåll av infrastruktur och anläggningar samt för tillverkning av komponenter inom betong.

 

Din framtida arbetsplats, efter avslutade studier, kan vara i en betongfabrik, elementfabrik eller på en byggarbetsplats. Du kan bland annat jobba som provtagningsansvarig, receptansvarig, kvalitetsledare, processingenjör, rådgivare, kontrollant eller med förvaltning och reparation av betongkonstruktioner. Du som redan har erfarenhet av branschen kan också välja att gå mot att bli platschef eller fabrikschef.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid, så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 5 fysiska träffar under utbildningens 2 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Certifieringar efter utbildningen – Betong klass II 

 

Nu kan du, mot en självkostnadsavgift erhålla certifikat för ”Betong klass II” efter godkänd examen på YH-utbildningen Betongingenjör.  

Betongföreningen har godkänt YH Akademin för vidareutbildning inom betongområdet kompetensklass II för:  
 

 • Platsgjutning av betong 
 • Betongelementtillverkning 
 • Fabriksbetongtillverkning 

Certifikatet kan du ta först efter att du avslutat YH-utbildningen Betongingenjör med godkänd examen. För att ta certifikatet behöver du göra en särskild tentamen. Du behöver också ha 12 månaders yrkeserfarenhet eller praktik inom betongverksamhet, där även LIA:n på utbildningen ingår. Du måste visa upp erfarenheten genom arbetsintyg. 

 

Har du frågor om certifieringen? Maila till erik.satre@ya.se 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta utbildningsledare Joanna Castro om du har frågor om utbildningen.

Kontakta antagningsteamet om du har frågor om antagningsprocessen och behörigheter.

Introduktion betong, 20 yhp

Kursen ger dig en introduktion till och en överblick över olika kompetensområden inom betongbranschen samt om aktörer och relationer i näringen. Du får en allmän kunskap om användningsområden för betong, om produktionen av betong och om dess delmaterial. Vi går också igenom anledningar till att välja betong och vilka alternativa material som finns.

Byggteknik och samhällsbyggnad, 20 yhp

Här får du lära dig hur byggteknik, material och hållbarhetsaspekter samt lagar, föreskrifter och krav påverkar dagens byggnation. Du får kunskap om tekniska krav på byggnad/byggnadsdel i BBR, Byggprocessen enligt PBL, fysiska krav och förutsättningar på olika konstruktionstyper, beräkning av U-värde och andra krav man tar hänsyn till vid planering och utformning byggnadsverk. Du ska också känna till hur samhällsbyggnad och planering utförs i ett större sammanhang, exempelvis stadsplanering och anpassning till en plats. Målet är också att du genom kunskaper om varsamhet, miljö och hållbarhet ska kunna välja lämplig utformning, material och metod för ett projekt.

Betongkonstruktioner, 25 yhp

Här lär du dig att genomföra beräkningar av belastning, spänning och kraft samt att använda en specifik programvara för att göra beräkningar i statik. Du lär dig också vilka relevanta standarder som berör en betongkonstruktion. Kursen ger dig kunskap kring regler för utformning av betongkonstruktioner och att kunna identifiera risker i konstruktionen samt hur du tillämpar dina kunskaper för att förstå armerad betong och dess verkningssätt.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 15 yhp

För att kunna arbeta som betongingenjör behöver du känna till den positiva och negativa miljöpåverkan som cement och betongproduktion ger och hur den negativa påverkan kan minimeras. Här lär du dig hur de regler som finns inom miljöområdet hanteras praktiskt inom betongproduktion och byggbranschen.
Utöver det ger kursen även kunskap om arbetsmiljö, hur du arbetar med ett aktivt kvalitetsarbete och minskar olyckor samt upprättar en arbetsmiljöplan för en säker arbetsplats. Du får även kompetens för att arbeta med arbetsmiljöfrågor på organisatorisk och praktisk nivå.

CAD- och ritteknik, 30 yhp

Under kursen får du tekniska färdigheter i att använda både 2D- och 3D-CAD-teknik i kombination med rittekniska regler i byggnadsteknisk-och mekanisk projektering, konstruktionsarbete och ritningsframställning. Du lär dig hur du producerar och ändrar en byggnadsritning för en betongform och en betongkonstruktion med stöd av CAD-hantering i 2D och 3D. Du kommer att behärska solidmodellering samt ritningsgenerering med moderna CAD-program.

Arbetsledning, 20 yhp
Ledig plats

I din framtida yrkesroll kommer du med stor sannolikhet att inneha någon form av ansvarsposition. Här får du förståelse för vad ledarrollen innebär och hur du leder arbetet i den komplexa miljö det kan innebära att vara entreprenör i ett stort projekt med beställare, underentreprenörer, konsulter, myndigheter och andra inblandade. Du får lära dig om kommunikationsmetoder, relationer, organisationsteorier och hur du kan skapa ett bra “team” utifrån olika individers förutsättningar, bakgrund och egenskaper. Du kommer att lära dig modernt ledarskap med mångfaldsarbete och medmänskligt ledarskap och hur du skapar ett sunt arbetsklimat för dina medarbetare och hur ett inkluderande och tolerant klimat på arbetsplatsen är en framgångsfaktor.

Sök ledig plats

LIA, Lärande i arbete 1, 60 yhp

Lärande i arbete innebär att undervisningen är lagd på ett företag där du arbetar under handledning tillsammans med framtida kollegor i branschen. Du kommer att fördjupa dina färdigheter och kompetenser inom betongteknik och dess processer på en betongelementfabrik, en betongstation eller på en byggarbetsplats med exempelvis platsgjutning, betongrenovering eller montage av betongelement.

Entreprenadjuridik, 20 yhp
Ledig plats

Under kursen går vi igenom avtalsrättens grunder och grundläggande entreprenadjuridik med byggbranschens standardavtal för material, projektering och utförande. Du lär dig också om AMA-systemet och får förståelse för uppbyggnaden av en beskrivning och mängdförteckning. Du kommer att få insikt i byggbranschens standardavtal för material, projektering, utförande och ÄTA (Ändringar, Tillägg och Avgående).

Sök ledig plats

Byggstyrning och kalkyl, 20 yhp
Ledig plats

Kursen ger kunskaper och färdigheter i att beräkna och kalkylera uppdrag inom byggsektorn. Du beräknar betongåtgång från ritning/CAD, utvärderar toleranser, utför och verifiera mätningar och kontroller samt lär dig att använda IT-stöd som ett arbetsverktyg för beräkningar, dokumentation och kommunikation.

Sök ledig plats

Betongkunskap, 30 yhp

Kursen ger djup kunskap om materialet betong och dess delmaterial. Den inkluderar speciella betongtekniker som exempelvis spännarmering, självkompakterande betong och prefab. Du får en förståelse för arbetsprocessen vid gjutning, materialets egenskaper, formbyggnadsteknik och beständighet. Utöver det ger kursen en bred allmänkunskap om betongens historia, arkitektur och hur betong används i dagens byggande. 

Drift och underhåll, 25 yhp

Här lär du dig om fortlöpande underhåll av byggnader och konstruktioner med betong samt att identifiera åtgärdsbehov och att komma med åtgärdsförslag på betongreparationer. Du får undersöka betongens nedbrytning och hur betongen kan skötas ur ett drift- och underhållsperspektiv. Du lär dig även hur en betongkonstruktion bör utformas för lång livslängd och effektivt underhåll. I kursen ingår även ett moment om tillsyn.

Betongkunskap fördjupning, 45 yhp

Du får fördjupade kunskaper och färdigheter för att hantera fabriksbetong, betongelementtillverkning och platsgjutning. Du lär dig även att planera gjutningar samt att planera och genomföra kontroller av betong. Kursen ger dig färdigheter i att tillämpa relevanta standarder, du lär dig mer om nedbrytningsmekanismer och beständighet på betongkonstruktioner. Du får också kunskap om tillståndsbedömning och krav och användningsområden för sprutbetong och injekteringsbruk samt färdigheter i att utföra beräkningar om formtryck, mognadsgrad och liknande.

LIA, Lärande i arbete 2, 50 yhp

Här får du återigen omsätta dina kunskaper och färdigheter i praktiken på en arbetsplats. I den här kursen har vi fokus på arbete med ansvar, kvalitet, arbetsmiljö, kalkylering eller arbetsledning. Det är också möjligt att arbeta inom projektering, på beställarsidan eller med förvaltning, exempelvis med framställande av handlingar, besiktning, underhållsplanering eller liknande.

Examensarbete, 20 yhp

Syftet med examensarbetet är att du ska få möjlighet att fördjupa dig genom en undersökning kring en frågeställning som rör projektering, utförande eller kontroll inom betongområdet. Du väljer ditt fördjupningsområde själv, eller tillsammans med en arbetsgivare.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Klicka på varje kurs för att läsa mer. 

 

Utvalda delkurser går även att läsa helt fristående,

du ser aktuellt utbud här: Enstaka kurser

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet:

 • Bygg och anläggning 1
 • Matematik 2

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Gå en preparandutbildning: 

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Saknar du behörighet för Bygg och anläggning 1, beställ preparandutbildningen nedan:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “Bygg & Anläggning 1”

 

Saknar du behörighet för Matematik 2, beställ preparandutbildningen nedan:

 

Läs preparandutbildning “matematik 2”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

 

Hur fungerar det att studera på distans?

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

 

Beskrivning

Vad gör en betongingenjör?

Som betongingenjör är du specialist på byggmaterialet betong och gör bedömningar av betongens egenskaper och lämplighet för olika användningsområden. Yrkesrollen består av att göra tekniska beräkningar, kalkylera, planera, projektleda och modellera betongkonstruktioner och byggkomponenter med CAD-program. För att trivas och lyckas i rollen som betongingenjör är det viktigt att vara strukturerad, ha god problemlösningsförmåga samt vara byggtekniskt kunnig. Det är en social roll som ställer krav på samarbetsförmåga, lyhördhet och även ledaregenskaper. 

 

Som betongingenjör gör du beräkningar för att räkna ut hur starka betongkonstruktioner behöver vara för att klara av olika belastningar, såsom vikt, vind och snö. I yrkesrollen ingår det också att alltid vara uppdaterad med det senaste inom regelverk och normer kopplade till byggnation. 

 

Jobbmöjligheter efter examen

Efterfrågan för betongingenjörer är stor, och i takt med att satsningar görs nationellt för underhåll och utbyggnad av infrastrukturen så förväntas den växa ännu mer. Betong är det mest använda av alla industriellt framtagna material och används bland annat i byggandet av broar, tunnlar och bostäder. Betongingenjörens kompetens krävs för byggandet och underhåll av infrastruktur och anläggningar samt för tillverkning av komponenter inom betong.

 

Din framtida arbetsplats, efter avslutade studier, kan vara i en betongfabrik, elementfabrik eller på en byggarbetsplats. Du kan bland annat jobba som provtagningsansvarig, receptansvarig, kvalitetsledare, processingenjör, rådgivare, kontrollant eller med förvaltning och reparation av betongkonstruktioner. Du som redan har erfarenhet av branschen kan också välja att gå mot att bli platschef eller fabrikschef.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid, så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 5 fysiska träffar under utbildningens 2 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Certifieringar efter utbildningen – Betong klass II 

 

Nu kan du, mot en självkostnadsavgift erhålla certifikat för ”Betong klass II” efter godkänd examen på YH-utbildningen Betongingenjör.  

Betongföreningen har godkänt YH Akademin för vidareutbildning inom betongområdet kompetensklass II för:  
 

 • Platsgjutning av betong 
 • Betongelementtillverkning 
 • Fabriksbetongtillverkning 

Certifikatet kan du ta först efter att du avslutat YH-utbildningen Betongingenjör med godkänd examen. För att ta certifikatet behöver du göra en särskild tentamen. Du behöver också ha 12 månaders yrkeserfarenhet eller praktik inom betongverksamhet, där även LIA:n på utbildningen ingår. Du måste visa upp erfarenheten genom arbetsintyg. 

 

Har du frågor om certifieringen? Maila till erik.satre@ya.se 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta utbildningsledare Joanna Castro om du har frågor om utbildningen.

Kontakta antagningsteamet om du har frågor om antagningsprocessen och behörigheter.

Innehåll
Introduktion betong, 20 yhp

Kursen ger dig en introduktion till och en överblick över olika kompetensområden inom betongbranschen samt om aktörer och relationer i näringen. Du får en allmän kunskap om användningsområden för betong, om produktionen av betong och om dess delmaterial. Vi går också igenom anledningar till att välja betong och vilka alternativa material som finns.

Byggteknik och samhällsbyggnad, 20 yhp

Här får du lära dig hur byggteknik, material och hållbarhetsaspekter samt lagar, föreskrifter och krav påverkar dagens byggnation. Du får kunskap om tekniska krav på byggnad/byggnadsdel i BBR, Byggprocessen enligt PBL, fysiska krav och förutsättningar på olika konstruktionstyper, beräkning av U-värde och andra krav man tar hänsyn till vid planering och utformning byggnadsverk. Du ska också känna till hur samhällsbyggnad och planering utförs i ett större sammanhang, exempelvis stadsplanering och anpassning till en plats. Målet är också att du genom kunskaper om varsamhet, miljö och hållbarhet ska kunna välja lämplig utformning, material och metod för ett projekt.

Betongkonstruktioner, 25 yhp

Här lär du dig att genomföra beräkningar av belastning, spänning och kraft samt att använda en specifik programvara för att göra beräkningar i statik. Du lär dig också vilka relevanta standarder som berör en betongkonstruktion. Kursen ger dig kunskap kring regler för utformning av betongkonstruktioner och att kunna identifiera risker i konstruktionen samt hur du tillämpar dina kunskaper för att förstå armerad betong och dess verkningssätt.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 15 yhp

För att kunna arbeta som betongingenjör behöver du känna till den positiva och negativa miljöpåverkan som cement och betongproduktion ger och hur den negativa påverkan kan minimeras. Här lär du dig hur de regler som finns inom miljöområdet hanteras praktiskt inom betongproduktion och byggbranschen.
Utöver det ger kursen även kunskap om arbetsmiljö, hur du arbetar med ett aktivt kvalitetsarbete och minskar olyckor samt upprättar en arbetsmiljöplan för en säker arbetsplats. Du får även kompetens för att arbeta med arbetsmiljöfrågor på organisatorisk och praktisk nivå.

CAD- och ritteknik, 30 yhp

Under kursen får du tekniska färdigheter i att använda både 2D- och 3D-CAD-teknik i kombination med rittekniska regler i byggnadsteknisk-och mekanisk projektering, konstruktionsarbete och ritningsframställning. Du lär dig hur du producerar och ändrar en byggnadsritning för en betongform och en betongkonstruktion med stöd av CAD-hantering i 2D och 3D. Du kommer att behärska solidmodellering samt ritningsgenerering med moderna CAD-program.

Arbetsledning, 20 yhp
Ledig plats

I din framtida yrkesroll kommer du med stor sannolikhet att inneha någon form av ansvarsposition. Här får du förståelse för vad ledarrollen innebär och hur du leder arbetet i den komplexa miljö det kan innebära att vara entreprenör i ett stort projekt med beställare, underentreprenörer, konsulter, myndigheter och andra inblandade. Du får lära dig om kommunikationsmetoder, relationer, organisationsteorier och hur du kan skapa ett bra “team” utifrån olika individers förutsättningar, bakgrund och egenskaper. Du kommer att lära dig modernt ledarskap med mångfaldsarbete och medmänskligt ledarskap och hur du skapar ett sunt arbetsklimat för dina medarbetare och hur ett inkluderande och tolerant klimat på arbetsplatsen är en framgångsfaktor.

Sök ledig plats

LIA, Lärande i arbete 1, 60 yhp

Lärande i arbete innebär att undervisningen är lagd på ett företag där du arbetar under handledning tillsammans med framtida kollegor i branschen. Du kommer att fördjupa dina färdigheter och kompetenser inom betongteknik och dess processer på en betongelementfabrik, en betongstation eller på en byggarbetsplats med exempelvis platsgjutning, betongrenovering eller montage av betongelement.

Entreprenadjuridik, 20 yhp
Ledig plats

Under kursen går vi igenom avtalsrättens grunder och grundläggande entreprenadjuridik med byggbranschens standardavtal för material, projektering och utförande. Du lär dig också om AMA-systemet och får förståelse för uppbyggnaden av en beskrivning och mängdförteckning. Du kommer att få insikt i byggbranschens standardavtal för material, projektering, utförande och ÄTA (Ändringar, Tillägg och Avgående).

Sök ledig plats

Byggstyrning och kalkyl, 20 yhp
Ledig plats

Kursen ger kunskaper och färdigheter i att beräkna och kalkylera uppdrag inom byggsektorn. Du beräknar betongåtgång från ritning/CAD, utvärderar toleranser, utför och verifiera mätningar och kontroller samt lär dig att använda IT-stöd som ett arbetsverktyg för beräkningar, dokumentation och kommunikation.

Sök ledig plats

Betongkunskap, 30 yhp

Kursen ger djup kunskap om materialet betong och dess delmaterial. Den inkluderar speciella betongtekniker som exempelvis spännarmering, självkompakterande betong och prefab. Du får en förståelse för arbetsprocessen vid gjutning, materialets egenskaper, formbyggnadsteknik och beständighet. Utöver det ger kursen en bred allmänkunskap om betongens historia, arkitektur och hur betong används i dagens byggande. 

Drift och underhåll, 25 yhp

Här lär du dig om fortlöpande underhåll av byggnader och konstruktioner med betong samt att identifiera åtgärdsbehov och att komma med åtgärdsförslag på betongreparationer. Du får undersöka betongens nedbrytning och hur betongen kan skötas ur ett drift- och underhållsperspektiv. Du lär dig även hur en betongkonstruktion bör utformas för lång livslängd och effektivt underhåll. I kursen ingår även ett moment om tillsyn.

Betongkunskap fördjupning, 45 yhp

Du får fördjupade kunskaper och färdigheter för att hantera fabriksbetong, betongelementtillverkning och platsgjutning. Du lär dig även att planera gjutningar samt att planera och genomföra kontroller av betong. Kursen ger dig färdigheter i att tillämpa relevanta standarder, du lär dig mer om nedbrytningsmekanismer och beständighet på betongkonstruktioner. Du får också kunskap om tillståndsbedömning och krav och användningsområden för sprutbetong och injekteringsbruk samt färdigheter i att utföra beräkningar om formtryck, mognadsgrad och liknande.

LIA, Lärande i arbete 2, 50 yhp

Här får du återigen omsätta dina kunskaper och färdigheter i praktiken på en arbetsplats. I den här kursen har vi fokus på arbete med ansvar, kvalitet, arbetsmiljö, kalkylering eller arbetsledning. Det är också möjligt att arbeta inom projektering, på beställarsidan eller med förvaltning, exempelvis med framställande av handlingar, besiktning, underhållsplanering eller liknande.

Examensarbete, 20 yhp

Syftet med examensarbetet är att du ska få möjlighet att fördjupa dig genom en undersökning kring en frågeställning som rör projektering, utförande eller kontroll inom betongområdet. Du väljer ditt fördjupningsområde själv, eller tillsammans med en arbetsgivare.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Klicka på varje kurs för att läsa mer. 

 

Utvalda delkurser går även att läsa helt fristående,

du ser aktuellt utbud här: Enstaka kurser

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet:

 • Bygg och anläggning 1
 • Matematik 2

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Gå en preparandutbildning: 

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Saknar du behörighet för Bygg och anläggning 1, beställ preparandutbildningen nedan:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “Bygg & Anläggning 1”

 

Saknar du behörighet för Matematik 2, beställ preparandutbildningen nedan:

 

Läs preparandutbildning “matematik 2”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 

Distans

 

Hur fungerar det att studera på distans?

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

 

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Betongingenjör

#Betongspecialist

#Platsansvarig Betong

Se fler utbildningar i

Göteborg

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.

 

Betongingenjör

Längd : 400 YH-poäng, 2 år

Studieform : Distans med 5 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en betongingenjör?

Som betongingenjör är du specialist på byggmaterialet betong och gör bedömningar av betongens egenskaper och lämplighet för olika användningsområden. Yrkesrollen består av att göra tekniska beräkningar, kalkylera, planera, projektleda och modellera betongkonstruktioner och byggkomponenter med CAD-program. För att trivas och lyckas i rollen som betongingenjör är det viktigt att vara strukturerad, ha god problemlösningsförmåga samt vara byggtekniskt kunnig. Det är en social roll som ställer krav på samarbetsförmåga, lyhördhet och även ledaregenskaper. 

 

Som betongingenjör gör du beräkningar för att räkna ut hur starka betongkonstruktioner behöver vara för att klara av olika belastningar, såsom vikt, vind och snö. I yrkesrollen ingår det också att alltid vara uppdaterad med det senaste inom regelverk och normer kopplade till byggnation. 

 

Jobbmöjligheter efter examen

Efterfrågan för betongingenjörer är stor, och i takt med att satsningar görs nationellt för underhåll och utbyggnad av infrastrukturen så förväntas den växa ännu mer. Betong är det mest använda av alla industriellt framtagna material och används bland annat i byggandet av broar, tunnlar och bostäder. Betongingenjörens kompetens krävs för byggandet och underhåll av infrastruktur och anläggningar samt för tillverkning av komponenter inom betong.

 

Din framtida arbetsplats, efter avslutade studier, kan vara i en betongfabrik, elementfabrik eller på en byggarbetsplats. Du kan bland annat jobba som provtagningsansvarig, receptansvarig, kvalitetsledare, processingenjör, rådgivare, kontrollant eller med förvaltning och reparation av betongkonstruktioner. Du som redan har erfarenhet av branschen kan också välja att gå mot att bli platschef eller fabrikschef.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid, så du behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 5 fysiska träffar under utbildningens 2 år. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

En stor del av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att du får möjligheten att jobba praktiskt med riktiga arbetsuppgifter. Det ger dig chansen att testa på olika arbetsplatser och knyta viktiga kontakter inför framtida jobb.

 

Certifieringar efter utbildningen – Betong klass II 

 

Nu kan du, mot en självkostnadsavgift erhålla certifikat för ”Betong klass II” efter godkänd examen på YH-utbildningen Betongingenjör.  

Betongföreningen har godkänt YH Akademin för vidareutbildning inom betongområdet kompetensklass II för:  
 

 • Platsgjutning av betong 
 • Betongelementtillverkning 
 • Fabriksbetongtillverkning 

Certifikatet kan du ta först efter att du avslutat YH-utbildningen Betongingenjör med godkänd examen. För att ta certifikatet behöver du göra en särskild tentamen. Du behöver också ha 12 månaders yrkeserfarenhet eller praktik inom betongverksamhet, där även LIA:n på utbildningen ingår. Du måste visa upp erfarenheten genom arbetsintyg. 

 

Har du frågor om certifieringen? Maila till erik.satre@ya.se 

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta utbildningsledare Joanna Castro om du har frågor om utbildningen.

Kontakta antagningsteamet om du har frågor om antagningsprocessen och behörigheter.


Innehåll

Totalt: 400 YH-poäng

 

Klicka på varje kurs för att läsa mer. 

 

Utvalda delkurser går även att läsa helt fristående,

du ser aktuellt utbud här: Enstaka kurser


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

 1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Alternativt har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. Alternativt är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. Alternativt genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade från t.ex. arbetslivet:

 • Bygg och anläggning 1
 • Matematik 2

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Gå en preparandutbildning: 

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Saknar du behörighet för Bygg och anläggning 1, beställ preparandutbildningen nedan:

 

LÄS PREPARANDUTBILDNING “Bygg & Anläggning 1”

 

Saknar du behörighet för Matematik 2, beställ preparandutbildningen nedan:

 

Läs preparandutbildning “matematik 2”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

 


Distans

 

Hur fungerar det att studera på distans?

Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.