Mina studier

Ansökan öppnar snart

Yrkeshögskola

Behandlingspedagog distans

Ansökan öppnar snart

Yrkeshögskola

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 4 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Som behandlingspedagog har du en central roll i behandlingsarbetet runt klienter. Du upprättar genomförandeplaner, planering och utvärdering av behandlingsinsatser.

 

Behandlingspedagogen har kunskap kring gruppers dynamik och har en viktig roll för arbetsgruppen och klienter. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter i psykologiska, psykiatriska samt sociologiska perspektiv. För behandlingspedagogen används det motiverande samtalet som utgångspunkt för att skapa en professionell relation med klienter och anhöriga.  

 

 

Jobbmöjligheter

 

Behandlingspedagogen är en eftertraktad roll hos Statens institutionsstyrelse, hem för vård och boende, kriminalvård samt socialpsykiatrin, och efterfrågas av kommuner, regioner, statliga institutioner och privata aktörer.

 

Utbildningens upplägg

 

Utbildningen är på heltid, och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid så vi rekommenderar inte att jobba samtidigt. Väljer du utbildningsort Falun är de fysiska träffarna belagda i Falun och Eskilstuna. Utbildningen är CSN-berättigad, har fyra fysiska träffar (varje träff är två dagar) och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta yhvard@ya.se

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Psykologi 30 YH poäng

Kursen syftar till att de studerande skall ha en utgångspunkt i psykologiska teorier och begrepp. Den studerande skall öka sin förståelse för egna och andra människors orsak till agerande, reaktioner samt dess interaktion i vardags- och yrkesliv.

Sociologi 25 YH poäng

Kursens syfte är att ge den studerande insikt i sociologins dominerade idéer och påverkan. Kursen syftar även till att ge kunskaper om sociala problems orsaker, yttringar och konsekvenser för individ, grupp och samhälle samt överblick av det mångkulturella samhällets förutsättningar utifrån det sociokulturella perspektivet. Kursen syftar även till att förklara och förstå människors handlingar och sociala identiteter.

Pedagogiskt förhållningssätt 30 YH poäng

Kursens syfte är att ge specialiserade kunskaper i pedagogisk teoribildning där motivation och inlärning är centrala begrepp. Kursen ska utveckla förmågan att använda sig av socialpedagogiskt arbetssätt, där samarbete intar en central roll.

Våld och konflikthantering 20 YH poäng

Studenten ska kunna bidra med fördjupad kunskap i syfte för att förebygga hot och/eller våldsamma situationer i yrkesrollen. Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap kring hot, våld och konflikthantering. Den studerande skall få förståelse för bemötandets betydelse för barn-och vuxna som utsätts för våld i nära relation. Den studerande skall även självständigt kunna uppmärksamma tecken på våld i nära relation hos vuxna.

Substansbrukssyndrom 35 YH poäng

Syftet med kursen är att ge kunskaper om bruk- och missbruk av olika substanser. Dessutom ges färdigheter om preventionsarbete hur man aktivt kan förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ och hur man undviker att sjukdomstillståndet förvärras. Skapa förståelse för anhöriga, medberoende, hur man bemöter och identifierar tidiga tecken samt hur man kartlägger.

Organisation och ledarskap 10 YH poäng

Kursens syfte är att ge kunskap i olika modeller för hierarkisk styrning och kunskap om gruppdynamiken enligt olika teorier. Den studerande erhåller även färdighet i att kunna identifiera ledarskapets betydelse och framgångsfaktorer, att kunna identifiera olika stilar i ledarskapet samt att kunna identifiera konflikthantering i personalgrupper. Målet med kursen är att ge den studerande kompetensen att inse hur ledarens agerande både bidrar till det gemensamma målet och den process som leder dit.

Lärande i arbete 1 LIA 60 YH poäng

Syftet med kursen är att den studerande skall ges tillfälle till kunskapsinhämtning via erfarenheter som sedan reflekteras. Den studerande skall inta ett professionellt förhållningssätt och bemötande. Vidare skall kursen ge den studerande en referensram som omger det sociala arbetet, lagstiftning och samverkansprocess med andra yrkesprofessioner.

Etik 15 YH poäng

Kursens innehåll och syfte är att kunna förklara etik och moral utifrån olika perspektiv i olika behandlingssammanhang samt kunna förklara etikens historia utifrån egna värderingar.
Den studerande skall även självständigt kunna genomföra, diskutera, formulera en värdegrund anpassad till en grupps behov och att man lär sig bemötande av människor oavsett kulturell bakgrund och livssyn.
Den studerande skall kunna förklara centrala etiska begrepp. Bibehålla ett professionellt förhållningssätt och ha förståelse till individers olika syn på etik och moral. Den studerande skall självständigt kunna formulera etiska frågeställningar samt ha personliga värderingar i
relation till yrkesrollen och besitta kompetens i att hantera olika etiska dilemman.

Grunderna i KBT 15 YH poäng

Kursens syfte är att ge studenten grunderna och förståelsen i hur KBT fungerar och att självständigt veta hur man genomför beteendeanalys.

Psykiatri och Neuropsykiatri 30 YH poäng

Kursens syfte är att ge de studerande specialiserad kunskap om psykiska störningar, psykisk ohälsa och personlighetsavvikelser samt utvecklingsrelaterade kognitiva funktionshinder. Kursen syftar vidare till att ge fördjupad kunskap om aktuell lagstiftning och samhällsinsatser och specialiserade kunskaper om prevention, återhämtning, habilitering och rehabilitering. Kursens innehåll ger kunskap om behandlingsarbete utifrån diagnoser och funktionsstörningar/nedsättningar i relation till medicinering, terapi samt socialpsykiatriska aktiviteter och stödinsatser.

Barn och ungdom 25 YH poäng

Kursen syftar till socialt vård- och behandlingsarbete specifikt för barn och ungdom. Kursen syftar också till: Begrepp och problem som berör det mångkulturella samhället och värderingsfrågor av relevans. Bedömningar och avvägningar, grundade i det svenska samhällets värdegrund, gällande bestämmelser och regelverk. Vilka åtgärder som krävs för att reducera negativa effekter samt om det omsorgsbehov som uppstår för unga i social utsatthet och marginalisering.

Socialrätt 15 YH poäng

Kursen syftar till att ge kunskap och färdigheter inom socialrätt som är relevant för behandlingsarbetet samt ger kursen stor kunskap om de lagar-och regelverk som finns. Vidare skall den studerande lära sig hur man använder rättsliga begrepp på ett korrekt sätt, hur använder rättskällor som är aktuella och var de återfinns.
Den studerande skall självständigt genomföra moment som ingår i en behandlingsinsats från emottagande av uppdrag till upprättande, genomförande samt dokumentation och uppföljning.

Lärande i arbete 2, LIA 60 poäng
Examensarbete 30 poäng

 

Totalt: 400 YH-poäng

Grundläggande behörighet:

 

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Betyg E/G/3 i följande kurser

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka, det vill säga 100%. Vi rekommenderar därför inte att jobba samtidigt som studierna.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Vill du veta mer om hur det är att plugga på distans? Klicka på länken!

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Som behandlingspedagog har du en central roll i behandlingsarbetet runt klienter. Du upprättar genomförandeplaner, planering och utvärdering av behandlingsinsatser.

 

Behandlingspedagogen har kunskap kring gruppers dynamik och har en viktig roll för arbetsgruppen och klienter. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter i psykologiska, psykiatriska samt sociologiska perspektiv. För behandlingspedagogen används det motiverande samtalet som utgångspunkt för att skapa en professionell relation med klienter och anhöriga.  

 

 

Jobbmöjligheter

 

Behandlingspedagogen är en eftertraktad roll hos Statens institutionsstyrelse, hem för vård och boende, kriminalvård samt socialpsykiatrin, och efterfrågas av kommuner, regioner, statliga institutioner och privata aktörer.

 

Utbildningens upplägg

 

Utbildningen är på heltid, och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid så vi rekommenderar inte att jobba samtidigt. Väljer du utbildningsort Falun är de fysiska träffarna belagda i Falun och Eskilstuna. Utbildningen är CSN-berättigad, har fyra fysiska träffar (varje träff är två dagar) och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta yhvard@ya.se

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

Innehåll
Psykologi 30 YH poäng

Kursen syftar till att de studerande skall ha en utgångspunkt i psykologiska teorier och begrepp. Den studerande skall öka sin förståelse för egna och andra människors orsak till agerande, reaktioner samt dess interaktion i vardags- och yrkesliv.

Sociologi 25 YH poäng

Kursens syfte är att ge den studerande insikt i sociologins dominerade idéer och påverkan. Kursen syftar även till att ge kunskaper om sociala problems orsaker, yttringar och konsekvenser för individ, grupp och samhälle samt överblick av det mångkulturella samhällets förutsättningar utifrån det sociokulturella perspektivet. Kursen syftar även till att förklara och förstå människors handlingar och sociala identiteter.

Pedagogiskt förhållningssätt 30 YH poäng

Kursens syfte är att ge specialiserade kunskaper i pedagogisk teoribildning där motivation och inlärning är centrala begrepp. Kursen ska utveckla förmågan att använda sig av socialpedagogiskt arbetssätt, där samarbete intar en central roll.

Våld och konflikthantering 20 YH poäng

Studenten ska kunna bidra med fördjupad kunskap i syfte för att förebygga hot och/eller våldsamma situationer i yrkesrollen. Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap kring hot, våld och konflikthantering. Den studerande skall få förståelse för bemötandets betydelse för barn-och vuxna som utsätts för våld i nära relation. Den studerande skall även självständigt kunna uppmärksamma tecken på våld i nära relation hos vuxna.

Substansbrukssyndrom 35 YH poäng

Syftet med kursen är att ge kunskaper om bruk- och missbruk av olika substanser. Dessutom ges färdigheter om preventionsarbete hur man aktivt kan förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ och hur man undviker att sjukdomstillståndet förvärras. Skapa förståelse för anhöriga, medberoende, hur man bemöter och identifierar tidiga tecken samt hur man kartlägger.

Organisation och ledarskap 10 YH poäng

Kursens syfte är att ge kunskap i olika modeller för hierarkisk styrning och kunskap om gruppdynamiken enligt olika teorier. Den studerande erhåller även färdighet i att kunna identifiera ledarskapets betydelse och framgångsfaktorer, att kunna identifiera olika stilar i ledarskapet samt att kunna identifiera konflikthantering i personalgrupper. Målet med kursen är att ge den studerande kompetensen att inse hur ledarens agerande både bidrar till det gemensamma målet och den process som leder dit.

Lärande i arbete 1 LIA 60 YH poäng

Syftet med kursen är att den studerande skall ges tillfälle till kunskapsinhämtning via erfarenheter som sedan reflekteras. Den studerande skall inta ett professionellt förhållningssätt och bemötande. Vidare skall kursen ge den studerande en referensram som omger det sociala arbetet, lagstiftning och samverkansprocess med andra yrkesprofessioner.

Etik 15 YH poäng

Kursens innehåll och syfte är att kunna förklara etik och moral utifrån olika perspektiv i olika behandlingssammanhang samt kunna förklara etikens historia utifrån egna värderingar.
Den studerande skall även självständigt kunna genomföra, diskutera, formulera en värdegrund anpassad till en grupps behov och att man lär sig bemötande av människor oavsett kulturell bakgrund och livssyn.
Den studerande skall kunna förklara centrala etiska begrepp. Bibehålla ett professionellt förhållningssätt och ha förståelse till individers olika syn på etik och moral. Den studerande skall självständigt kunna formulera etiska frågeställningar samt ha personliga värderingar i
relation till yrkesrollen och besitta kompetens i att hantera olika etiska dilemman.

Grunderna i KBT 15 YH poäng

Kursens syfte är att ge studenten grunderna och förståelsen i hur KBT fungerar och att självständigt veta hur man genomför beteendeanalys.

Psykiatri och Neuropsykiatri 30 YH poäng

Kursens syfte är att ge de studerande specialiserad kunskap om psykiska störningar, psykisk ohälsa och personlighetsavvikelser samt utvecklingsrelaterade kognitiva funktionshinder. Kursen syftar vidare till att ge fördjupad kunskap om aktuell lagstiftning och samhällsinsatser och specialiserade kunskaper om prevention, återhämtning, habilitering och rehabilitering. Kursens innehåll ger kunskap om behandlingsarbete utifrån diagnoser och funktionsstörningar/nedsättningar i relation till medicinering, terapi samt socialpsykiatriska aktiviteter och stödinsatser.

Barn och ungdom 25 YH poäng

Kursen syftar till socialt vård- och behandlingsarbete specifikt för barn och ungdom. Kursen syftar också till: Begrepp och problem som berör det mångkulturella samhället och värderingsfrågor av relevans. Bedömningar och avvägningar, grundade i det svenska samhällets värdegrund, gällande bestämmelser och regelverk. Vilka åtgärder som krävs för att reducera negativa effekter samt om det omsorgsbehov som uppstår för unga i social utsatthet och marginalisering.

Socialrätt 15 YH poäng

Kursen syftar till att ge kunskap och färdigheter inom socialrätt som är relevant för behandlingsarbetet samt ger kursen stor kunskap om de lagar-och regelverk som finns. Vidare skall den studerande lära sig hur man använder rättsliga begrepp på ett korrekt sätt, hur använder rättskällor som är aktuella och var de återfinns.
Den studerande skall självständigt genomföra moment som ingår i en behandlingsinsats från emottagande av uppdrag till upprättande, genomförande samt dokumentation och uppföljning.

Lärande i arbete 2, LIA 60 poäng
Examensarbete 30 poäng

 

Totalt: 400 YH-poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 

Betyg E/G/3 i följande kurser

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens:

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka, det vill säga 100%. Vi rekommenderar därför inte att jobba samtidigt som studierna.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Vill du veta mer om hur det är att plugga på distans? Klicka på länken!

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Karriärvägar

#Behandlingspedagog

Se fler utbildningar i

FalunSundsvallTrollhättanUppsala

Jag brinner för ungdomar som har hamnat snett med droger, kriminalitet och dåligt mående. I jobbet som Behandlingspedagog kan jag hjälpa dem åt rätt håll igen. Jag sökte LIA plats hos SiS och fick erbjudande om jobb direkt.

Linda

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.