Mina studier

Öppen för ansökan

Yrkeshögskola

Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning

Öppen för ansökan

Yrkeshögskola

Längd

300 YH-poäng, 1,5 år

Studieform

Distans med 3 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en arbetsledare inom grönyteförvaltning? 

Som arbetsledare inom utemiljö får du ansvar för att leda personal, hitta effektiva lösningar och styra, samt delta i ditt arbetslag mot högt uppsatta mål. Sveriges städer växer, så också utemiljön. Utemiljön skall skötas och förvaltas med rätt kvalitet och till rätt pris. Du kan få vara med och leda arbetet!

Vill du vara med och forma framtidens gröna utemiljö? Är du intresserad av människor och ledarskap? Då kan detta vara utbildningen för dig!

 

Jobbmöjligheter efter examen

Det är stora pensionsavgångar i branschen och ett ökat kompetensbehov på grund av nya krav på planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet. Behovet av arbetskraft som kan förvalta de gröna offentliga stadsytorna är därför väldigt stort. 

 

Efter utbildningen kan du arbeta på exempelvis: 

 

  • Fastighetsbolag
  • Parkförvaltningar eller kyrkogårdsförvaltningar
  • Entreprenörsföretag med skötselåtaganden

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt tre fysiska träffar och varje träff är två till tre dagar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. YrkesAkademin Yrkeshögskola bedriver denna utbildning i samarbete med Trädgårdsakademin.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta gronautbildningar@ya.se

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

 

Inspireras av andra

Läs artikeln om våra studerande Anita Kos och Susanne Fälth som berättar om sin LIA. 

 

LÄS hela ARTIKELN här

 

 

Arbetsledning, 30 yhp

Kursen ger dig färdighet i arbetsledningens psykologi och ledarens roll och ansvar samt förståelse för arbetsmiljö, arbetsrätt och säkerhet inom grönyteförvaltning. Kursen ger dig kunskaper och färdigheter som krävs för att leda medarbetare mot en verksamhets mål. Målet är att du under kursens gång ska ha utvecklat en medvetenhet om dig själv som arbetsledare.

Kvalificerad och hållbar drift av utemiljö 1 & 2, 60 yhp

Efter avslutad kurs ska du kunna styra och leda drift och skötsel av utemiljöer och använda dig av vedertagen branschterminologi. Du kommer också att få färdigheter i att avgöra om drift- och skötselarbeten är fackmannamässigt utförda. Vidare hur du läser, tillämpar och upprättar skötselplaner och kvalitetssäkrande dokument samt hur dessa ger förutsättningar för att beräkna personal- och maskinbehov. Du lär dig också hur du utvecklar rationella och hållbara skötselstrategier och realiserar skötselåtagande.

Underhåll av utemiljö, 20 yhp

Kursens syfte är att ge förståelse för hur viktigt det är att underhålla utemiljön för att ekonomiska värden inte ska gå förlorade. Den ger insikt i alla de underhållsåtgärder som är vanligt förekommande i en utemiljö. Du får verktyg för att självständigt kunna göra en bedömning av underhållsbehoven av en utemiljö och att upprätta en underhållsplan för denna.

Fördjupad växtmateriallära, 30 yhp

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om ett brett urval kulturväxter som är relevanta för grönyteförvaltning. Du lär dig också göra växtinventering och växtval utifrån olika förutsättningar samt får kunskap om växtbäddsuppbyggnad och växtkvalitet. Målet med kursen är kunna tillämpa växtmateriallära i den urbana miljöns särskilda förutsättningar.

Lärande i arbete 1 (LIA), 40 yhp

Här ska den studerande med handledning, kunna utföra arbetsledande arbetsuppgifter i en verksamhet inom grönyteförvaltning. Den studerande ska få praktisk kunskap om arbetsledning, planering, organisation och administration i en verksamhet inom grönyteförvaltning. Under LIA-perioden ska den studerande kunskap om arbetsledningens psykologi, relationer och kommunikation. Vidare ska den studerande få ökad kunskap i hur verksamheten arbetar med arbetsmiljö och säkerhet. Den studerande ska dessutom få praktisk erfarenhet av verksamheten inom skötsel och förvaltning av utemiljö.

Kalkylering och ekonomi, 20 yhp

Efter avslutad kurs ska du kunna göra kostnadsberäkningar på arbeten inom grönyteförvaltning. Du lär dig budgetering, kalkylprogram och investeringskalkyler vid maskinköp. Du får också kunskap i att lämna offert och anbud till kund samt att göra ekonomisk uppföljning på enskilda projekt och löpande uppdrag.

Entreprenadjuridik, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska erhålla grundläggande kunskaper inom entreprenadjuridik, såsom förståelse och tillämpning av branschens standardavtal och tolkning av upprättade avtal. Vidare ger kursen kunskap om vad som gäller vid upphandling och anbudslämnande utifrån såväl beställarens som utförarens perspektiv.

Examensarbete, 30 yhp

Under denna kurs ska du självständigt genomföra ett projekt inom grönyteförvaltning på arbetsledande nivå. Målet med kursen är att i projektet lösa en förvaltningsfråga som omfattar en given budget och kundkrav samt kommunicera arbetsprocess, kvalitetskriterier, åtagande och lösningar.

Lärande i arbete 2 (LIA), 50 yhp

Här ska den studerande fokusera på det egna ledarskapet och på yrkesrollen som arbetsledare inom grönyteförvaltning. Att den studerande under kursens gång ges möjlighet att utföra arbetsledande uppgifter och att hantera personalfrågor inom ramen för verksamhet inom grönyteförvaltning.

Totalt: 300 YH-poäng

För att bli behörig för utbildningen behöver du ha båda grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Dvs du behöver inkomma med intyg/betyg som styrker alla punkterna 1, 2 och 3.

 

1.  Grundläggande behörighet:

A. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

B. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

C. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

D. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

2. Växtkunskap 1, 100p

 

Saknar du Växtkunskap 1? Gå vår förutbildning/preparandutbildning och bli behörig i Växtkunskap 1.

 

 

PREPARANDUTBILDNING

 

3. Yrkeserfarenhet: 6 månader heltid

Minst motsvarande en säsong eller 6 månader heltid relevant yrkeserfarenhet inom trädgård och/eller skötsel av utemiljö

-Eller-

Minst motsvarande 6 månader heltid relevant yrkeserfarenhet av att leda medarbetare eller projekt.

Har du kunskap genom arbetslivserfarenhet eller andra utbildningar som motsvara t.ex. växtkunskap 1?

 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning   och bifoga den i din ansökan tillsammans med eventuella bilagor som kan styrka dina meriter.

 

 

Följande bör vara med i kompetenskartläggning innan du skickar den till oss:

  • Utförlig beskrivning av arbetsuppgifter, moment, utbildningar m.m. som du anser motsvara de förkunskapskrav som inte kan styrkas formellt.
  • Tidsperioder för när kunskapen inhämtats.

OSB! Din underskrift ska vara med för att vi ska godkänna din kompetenskartläggning. Du kan skriva på och skanna underlaget innan du bifogar din kompetenskartläggning eller fotografera din ansökan med en smarttelefon.

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vad gör en arbetsledare inom grönyteförvaltning? 

Som arbetsledare inom utemiljö får du ansvar för att leda personal, hitta effektiva lösningar och styra, samt delta i ditt arbetslag mot högt uppsatta mål. Sveriges städer växer, så också utemiljön. Utemiljön skall skötas och förvaltas med rätt kvalitet och till rätt pris. Du kan få vara med och leda arbetet!

Vill du vara med och forma framtidens gröna utemiljö? Är du intresserad av människor och ledarskap? Då kan detta vara utbildningen för dig!

 

Jobbmöjligheter efter examen

Det är stora pensionsavgångar i branschen och ett ökat kompetensbehov på grund av nya krav på planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet. Behovet av arbetskraft som kan förvalta de gröna offentliga stadsytorna är därför väldigt stort. 

 

Efter utbildningen kan du arbeta på exempelvis: 

 

  • Fastighetsbolag
  • Parkförvaltningar eller kyrkogårdsförvaltningar
  • Entreprenörsföretag med skötselåtaganden

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt tre fysiska träffar och varje träff är två till tre dagar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. YrkesAkademin Yrkeshögskola bedriver denna utbildning i samarbete med Trädgårdsakademin.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta gronautbildningar@ya.se

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

 

Inspireras av andra

Läs artikeln om våra studerande Anita Kos och Susanne Fälth som berättar om sin LIA. 

 

LÄS hela ARTIKELN här

 

 

Innehåll
Arbetsledning, 30 yhp

Kursen ger dig färdighet i arbetsledningens psykologi och ledarens roll och ansvar samt förståelse för arbetsmiljö, arbetsrätt och säkerhet inom grönyteförvaltning. Kursen ger dig kunskaper och färdigheter som krävs för att leda medarbetare mot en verksamhets mål. Målet är att du under kursens gång ska ha utvecklat en medvetenhet om dig själv som arbetsledare.

Kvalificerad och hållbar drift av utemiljö 1 & 2, 60 yhp

Efter avslutad kurs ska du kunna styra och leda drift och skötsel av utemiljöer och använda dig av vedertagen branschterminologi. Du kommer också att få färdigheter i att avgöra om drift- och skötselarbeten är fackmannamässigt utförda. Vidare hur du läser, tillämpar och upprättar skötselplaner och kvalitetssäkrande dokument samt hur dessa ger förutsättningar för att beräkna personal- och maskinbehov. Du lär dig också hur du utvecklar rationella och hållbara skötselstrategier och realiserar skötselåtagande.

Underhåll av utemiljö, 20 yhp

Kursens syfte är att ge förståelse för hur viktigt det är att underhålla utemiljön för att ekonomiska värden inte ska gå förlorade. Den ger insikt i alla de underhållsåtgärder som är vanligt förekommande i en utemiljö. Du får verktyg för att självständigt kunna göra en bedömning av underhållsbehoven av en utemiljö och att upprätta en underhållsplan för denna.

Fördjupad växtmateriallära, 30 yhp

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om ett brett urval kulturväxter som är relevanta för grönyteförvaltning. Du lär dig också göra växtinventering och växtval utifrån olika förutsättningar samt får kunskap om växtbäddsuppbyggnad och växtkvalitet. Målet med kursen är kunna tillämpa växtmateriallära i den urbana miljöns särskilda förutsättningar.

Lärande i arbete 1 (LIA), 40 yhp

Här ska den studerande med handledning, kunna utföra arbetsledande arbetsuppgifter i en verksamhet inom grönyteförvaltning. Den studerande ska få praktisk kunskap om arbetsledning, planering, organisation och administration i en verksamhet inom grönyteförvaltning. Under LIA-perioden ska den studerande kunskap om arbetsledningens psykologi, relationer och kommunikation. Vidare ska den studerande få ökad kunskap i hur verksamheten arbetar med arbetsmiljö och säkerhet. Den studerande ska dessutom få praktisk erfarenhet av verksamheten inom skötsel och förvaltning av utemiljö.

Kalkylering och ekonomi, 20 yhp

Efter avslutad kurs ska du kunna göra kostnadsberäkningar på arbeten inom grönyteförvaltning. Du lär dig budgetering, kalkylprogram och investeringskalkyler vid maskinköp. Du får också kunskap i att lämna offert och anbud till kund samt att göra ekonomisk uppföljning på enskilda projekt och löpande uppdrag.

Entreprenadjuridik, 20 yhp

Kursens syfte är att den studerande ska erhålla grundläggande kunskaper inom entreprenadjuridik, såsom förståelse och tillämpning av branschens standardavtal och tolkning av upprättade avtal. Vidare ger kursen kunskap om vad som gäller vid upphandling och anbudslämnande utifrån såväl beställarens som utförarens perspektiv.

Examensarbete, 30 yhp

Under denna kurs ska du självständigt genomföra ett projekt inom grönyteförvaltning på arbetsledande nivå. Målet med kursen är att i projektet lösa en förvaltningsfråga som omfattar en given budget och kundkrav samt kommunicera arbetsprocess, kvalitetskriterier, åtagande och lösningar.

Lärande i arbete 2 (LIA), 50 yhp

Här ska den studerande fokusera på det egna ledarskapet och på yrkesrollen som arbetsledare inom grönyteförvaltning. Att den studerande under kursens gång ges möjlighet att utföra arbetsledande uppgifter och att hantera personalfrågor inom ramen för verksamhet inom grönyteförvaltning.

Totalt: 300 YH-poäng

Behörighet

För att bli behörig för utbildningen behöver du ha båda grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Dvs du behöver inkomma med intyg/betyg som styrker alla punkterna 1, 2 och 3.

 

1.  Grundläggande behörighet:

A. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

B. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

C. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

D. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

2. Växtkunskap 1, 100p

 

Saknar du Växtkunskap 1? Gå vår förutbildning/preparandutbildning och bli behörig i Växtkunskap 1.

 

 

PREPARANDUTBILDNING

 

3. Yrkeserfarenhet: 6 månader heltid

Minst motsvarande en säsong eller 6 månader heltid relevant yrkeserfarenhet inom trädgård och/eller skötsel av utemiljö

-Eller-

Minst motsvarande 6 månader heltid relevant yrkeserfarenhet av att leda medarbetare eller projekt.

Har du kunskap genom arbetslivserfarenhet eller andra utbildningar som motsvara t.ex. växtkunskap 1?

 

 

Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens.

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver. 

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik. 

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat.

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg. 

 

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning   och bifoga den i din ansökan tillsammans med eventuella bilagor som kan styrka dina meriter.

 

 

Följande bör vara med i kompetenskartläggning innan du skickar den till oss:

  • Utförlig beskrivning av arbetsuppgifter, moment, utbildningar m.m. som du anser motsvara de förkunskapskrav som inte kan styrkas formellt.
  • Tidsperioder för när kunskapen inhämtats.

OSB! Din underskrift ska vara med för att vi ska godkänna din kompetenskartläggning. Du kan skriva på och skanna underlaget innan du bifogar din kompetenskartläggning eller fotografera din ansökan med en smarttelefon.

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

 

 

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Arbetsledare Grönyteförvaltning

#Produktionschef - Trädgård & Skötsel

#Egen företagare - Skötsel & underhåll av utemiljöer

#Arbetsledare - Kyrkogård/Begravningsverksamhet

#Arbetsledare - Skötsel/Underhåll av utemiljöer

#Arbetsledare - Trädgård

Se fler utbildningar i

Ängelholm

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.