Mina studier

Program YH

Anläggningsingenjör hållbart byggande

Program YH

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 5 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en anläggningsingenjör?

Som anläggningsingenjör har du en viktig roll i skapandet av Sveriges nya tunnlar, vägar, broar och järnvägar. Du har ett övergripande ansvar och en koordinerande roll i dessa sammanhang och ditt jobb är att säkerställa att bästa resultat nås vad gäller kvalitet, leverans, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. 

 

Det här yrket passar dig som vill ha ett omväxlande, socialt och ansvarsfullt jobb där du kombinerar problemlösning och projektledning samtidigt som du bidrar till samhällets utveckling. Vår utbildning förbereder dig väl för en yrkesroll som kräver höga kompetenser, dels inom anläggningskonstruktion och teknik, inom BIM, ritningshantering och modellering, samt färdigheter och kompetenser inom arbetsledning, kvalitet och arbetsmiljö. 

 

Hur ser framtiden ut för en anläggningsingenjör?

Dagens bygg- och anläggningsprojekt är komplexa och ofta omfattande, där både produktionspersonal och konsulter från olika länder är inblandade. Just nu finns många stora infrastrukturprojekt inplanerade som ska underlätta för människor att leva i hela landet, pendla till sina jobb och skapa miljövänliga transportvägar.

 

De senaste åren har hållbarhet fått en central del inom byggbranschen. Denna utbildning ger dig relevanta kunskaper för att bli konkurrenskraftig i en bransch som står inför en enorm kompetensbrist och behöver anställa 50 000 ingenjörer inom de kommande fem åren. 

 

Utbildningens upplägg 

Utbildningen är på heltid under dagtid. Det är totalt fem fysiska träffar under utbildningen, oftast två dagar per träff. Träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta utbildningsledare Anna Munters (tel.076-860 74 03) om du har frågor om utbildningen. 

Kontakta vårt antagningsteam om du har frågor om antagning och behörigheter. 

Anläggningskonstruktion, 40 yhp

Här lär du dig att utföra beräkningar inom statik och hållfasthetslära samt om olika krafter, moment och spänning. Du lär dig hur du bedömer rimliga belastningssituationer, hur du arbetar med dimensionering samt hur du bedömer säkerhetsmarginaler i konstruktioner inom stål, trä och betong.

Anläggningsteknik och samhällsbyggnad, 50 yhp

Kursen ger dig en förståelse för de relevanta momentenen inom anläggningsteknik och samhällsbyggnadsprocesser. Du får lära dig om byggmaterial, krav inom utformning och säkerhet, geoteknikens grunder samt om uppbyggnad och funktion hos olika byggnadsverk inom infra-struktur. Kursen behandlar även AMA, konstruktionsdokument och produktionsmetoder.

Arbetsledning och interkulturell kommunikation, 25 yhp

Här utvecklar du dina kunskaper i arbetsledning och hantering av grupper och individer på en arbetsplats. Du lär dig metoder för att kunna leda och vägleda medarbetare från olika kulturella bakgrunder och att bemöta medarbetare och intressenter på ett förtroendegivande och affärsmässigt sätt. Allt i syfte att skapa goda förutsättningar för ditt arbetslag.

Byggstyrning och projektsamordning, 30 yhp

Den här kursen lär ut hur du hanterar olika faser i ett samhällsbyggnadsprojekts med hänsyn till ekonomi, risker och intressenter. Du får göra ekonomiska och logistiska riskbedömningar och riskhantering för anläggningsprojekt. Du lär dig också hur du kommunicerar med ett projekts olika inblandade aktörer i en internationell miljö.

Drift och underhåll, 30 yhp

Målet med denna kurs är att du ska kunna göra en vård- eller underhållsplan för en befintlig konstruktion samt att bedöma hur en ny konstruktion ska utformas ur ett hållbarhetsperspektiv. Du får lära dig att identifiera nedbrytningsmekanismer hos konstruktioner av olika material i olika miljöer samt vilken ekonomisk och faktisk livslängd materialen har. Kursen ger dig kompetensen att långsiktigt planera för hur en konstruktion ska underhållas utifrån en bedömning av material, konstruktionens skick och användning.

Entreprenadjuridik, 25 yhp

Under kursen går vi igenom de standarder, föreskrifter, regler och avtal som är relevanta för anläggningsbranschen. Du lär dig hur de olika lagarna och reglerna påverkar byggprocessen och dess intressenter samt hur du använder aktuella lagar och regler som stöd och hjälpmedel i ditt arbete.

Examensarbete, 20 yhp

Här får du möjligheten att fördjupa dig i ett moment eller en undersökning kring en frågeställning som rör projekt inom anläggnings- eller infrastrukturområdet. Du får fördjupa dig utifrån ett ämnesområde som du själv väljer, eller som du väljer i samarbete med en arbetsgivare eller ett LIA-företag.

Hållbar projektering CAD/BIM, 30 yhp

Här får du arbeta med CAD-programvara och lära dig att rita och utforma ett projekt och att kunna ta fram och ändra detaljer i planritningar. Du får även lära dig hur CAD används för projektering och för samarbete mellan olika involverade intressenter för ett byggprojekt. Du lär dig hur CAD används för att projektera med fokus på hållbarhetsaspekter utifrån materialval, energi-lösningar och en lämplig utformning.

Introduktion till anläggningsteknik, 10 yhp

Här får du en övergripande kunskap om din framtida bransch samt lär dig om svensk infrastruktur och om anläggningsprocessens olika skeden från idé till förvaltning. Studiebesök och möten med representanter från branschen bidrar till din förståelse för yrkesrollen.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 30 yhp

Här får du specialiserade kunskaper inom arbetsmiljölagstiftning samtidigt som du lär dig att leda arbetsmiljöplaneringen inom hela byggprocessen och att förutse och förebygga potentiella olyckor, tillbud och ohälsa. Du får en god överblick över regler, klassificeringar och standarder för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energimål samt en förståelse för hur dessa påverkar produktion, förvaltning, rivning och sanering.

LIA 1, 50 yhp

LIA är kursen där du praktiskt får omsätta dina kunskaper och yrkesfärdigheter i en verklig miljö. Här finns en bredd av möjligheter för dig att fokusera på, det kan vara inom projektering, produktion eller förvaltning.

LIA 2, 60 yhp

Vid den andra LIA-perioden har du kommit långt mot din yrkesroll och här får du också möjlighet att på ett djupare plan gå in på arbetsmiljö och hållbarhetsaspekter. Kursen ger dig praktisk erfarenhet av att projektera moment i byggprocessen med hänsyn till arbetsmiljö, hållbarhet, lagar, regler och etiska överväganden.

Totalt: 400 YH-poäng 

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Bygg och anläggning 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

 

Vad är en Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Saknar du behörighet i Bygg och anläggning 1 går det att läsa en preparandutbildning: 

 

LÄS PREPARAndutbildning “bygg och anläggning 1”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens:  

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

Att studera på en av våra samhällsbyggnadsutbildningar ger dig stora möjligheter. Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs fysiskt på en arbetsplats och på heltid. Under pandemin har det även förekommit distanslösningar för LIA. 

 

Beskrivning

Vad gör en anläggningsingenjör?

Som anläggningsingenjör har du en viktig roll i skapandet av Sveriges nya tunnlar, vägar, broar och järnvägar. Du har ett övergripande ansvar och en koordinerande roll i dessa sammanhang och ditt jobb är att säkerställa att bästa resultat nås vad gäller kvalitet, leverans, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. 

 

Det här yrket passar dig som vill ha ett omväxlande, socialt och ansvarsfullt jobb där du kombinerar problemlösning och projektledning samtidigt som du bidrar till samhällets utveckling. Vår utbildning förbereder dig väl för en yrkesroll som kräver höga kompetenser, dels inom anläggningskonstruktion och teknik, inom BIM, ritningshantering och modellering, samt färdigheter och kompetenser inom arbetsledning, kvalitet och arbetsmiljö. 

 

Hur ser framtiden ut för en anläggningsingenjör?

Dagens bygg- och anläggningsprojekt är komplexa och ofta omfattande, där både produktionspersonal och konsulter från olika länder är inblandade. Just nu finns många stora infrastrukturprojekt inplanerade som ska underlätta för människor att leva i hela landet, pendla till sina jobb och skapa miljövänliga transportvägar.

 

De senaste åren har hållbarhet fått en central del inom byggbranschen. Denna utbildning ger dig relevanta kunskaper för att bli konkurrenskraftig i en bransch som står inför en enorm kompetensbrist och behöver anställa 50 000 ingenjörer inom de kommande fem åren. 

 

Utbildningens upplägg 

Utbildningen är på heltid under dagtid. Det är totalt fem fysiska träffar under utbildningen, oftast två dagar per träff. Träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta utbildningsledare Anna Munters (tel.076-860 74 03) om du har frågor om utbildningen. 

Kontakta vårt antagningsteam om du har frågor om antagning och behörigheter. 

Innehåll
Anläggningskonstruktion, 40 yhp

Här lär du dig att utföra beräkningar inom statik och hållfasthetslära samt om olika krafter, moment och spänning. Du lär dig hur du bedömer rimliga belastningssituationer, hur du arbetar med dimensionering samt hur du bedömer säkerhetsmarginaler i konstruktioner inom stål, trä och betong.

Anläggningsteknik och samhällsbyggnad, 50 yhp

Kursen ger dig en förståelse för de relevanta momentenen inom anläggningsteknik och samhällsbyggnadsprocesser. Du får lära dig om byggmaterial, krav inom utformning och säkerhet, geoteknikens grunder samt om uppbyggnad och funktion hos olika byggnadsverk inom infra-struktur. Kursen behandlar även AMA, konstruktionsdokument och produktionsmetoder.

Arbetsledning och interkulturell kommunikation, 25 yhp

Här utvecklar du dina kunskaper i arbetsledning och hantering av grupper och individer på en arbetsplats. Du lär dig metoder för att kunna leda och vägleda medarbetare från olika kulturella bakgrunder och att bemöta medarbetare och intressenter på ett förtroendegivande och affärsmässigt sätt. Allt i syfte att skapa goda förutsättningar för ditt arbetslag.

Byggstyrning och projektsamordning, 30 yhp

Den här kursen lär ut hur du hanterar olika faser i ett samhällsbyggnadsprojekts med hänsyn till ekonomi, risker och intressenter. Du får göra ekonomiska och logistiska riskbedömningar och riskhantering för anläggningsprojekt. Du lär dig också hur du kommunicerar med ett projekts olika inblandade aktörer i en internationell miljö.

Drift och underhåll, 30 yhp

Målet med denna kurs är att du ska kunna göra en vård- eller underhållsplan för en befintlig konstruktion samt att bedöma hur en ny konstruktion ska utformas ur ett hållbarhetsperspektiv. Du får lära dig att identifiera nedbrytningsmekanismer hos konstruktioner av olika material i olika miljöer samt vilken ekonomisk och faktisk livslängd materialen har. Kursen ger dig kompetensen att långsiktigt planera för hur en konstruktion ska underhållas utifrån en bedömning av material, konstruktionens skick och användning.

Entreprenadjuridik, 25 yhp

Under kursen går vi igenom de standarder, föreskrifter, regler och avtal som är relevanta för anläggningsbranschen. Du lär dig hur de olika lagarna och reglerna påverkar byggprocessen och dess intressenter samt hur du använder aktuella lagar och regler som stöd och hjälpmedel i ditt arbete.

Examensarbete, 20 yhp

Här får du möjligheten att fördjupa dig i ett moment eller en undersökning kring en frågeställning som rör projekt inom anläggnings- eller infrastrukturområdet. Du får fördjupa dig utifrån ett ämnesområde som du själv väljer, eller som du väljer i samarbete med en arbetsgivare eller ett LIA-företag.

Hållbar projektering CAD/BIM, 30 yhp

Här får du arbeta med CAD-programvara och lära dig att rita och utforma ett projekt och att kunna ta fram och ändra detaljer i planritningar. Du får även lära dig hur CAD används för projektering och för samarbete mellan olika involverade intressenter för ett byggprojekt. Du lär dig hur CAD används för att projektera med fokus på hållbarhetsaspekter utifrån materialval, energi-lösningar och en lämplig utformning.

Introduktion till anläggningsteknik, 10 yhp

Här får du en övergripande kunskap om din framtida bransch samt lär dig om svensk infrastruktur och om anläggningsprocessens olika skeden från idé till förvaltning. Studiebesök och möten med representanter från branschen bidrar till din förståelse för yrkesrollen.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö, 30 yhp

Här får du specialiserade kunskaper inom arbetsmiljölagstiftning samtidigt som du lär dig att leda arbetsmiljöplaneringen inom hela byggprocessen och att förutse och förebygga potentiella olyckor, tillbud och ohälsa. Du får en god överblick över regler, klassificeringar och standarder för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energimål samt en förståelse för hur dessa påverkar produktion, förvaltning, rivning och sanering.

LIA 1, 50 yhp

LIA är kursen där du praktiskt får omsätta dina kunskaper och yrkesfärdigheter i en verklig miljö. Här finns en bredd av möjligheter för dig att fokusera på, det kan vara inom projektering, produktion eller förvaltning.

LIA 2, 60 yhp

Vid den andra LIA-perioden har du kommit långt mot din yrkesroll och här får du också möjlighet att på ett djupare plan gå in på arbetsmiljö och hållbarhetsaspekter. Kursen ger dig praktisk erfarenhet av att projektera moment i byggprocessen med hänsyn till arbetsmiljö, hållbarhet, lagar, regler och etiska överväganden.

Totalt: 400 YH-poäng 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Bygg och anläggning 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

 

Vad är en Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Saknar du behörighet i Bygg och anläggning 1 går det att läsa en preparandutbildning: 

 

LÄS PREPARAndutbildning “bygg och anläggning 1”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens:  

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera på en av våra samhällsbyggnadsutbildningar ger dig stora möjligheter. Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs fysiskt på en arbetsplats och på heltid. Under pandemin har det även förekommit distanslösningar för LIA. 

 

Yrkes­högskola

Ansöknings­­process

Steg 1

Är du behörig?

Se förkunskapskraven under fliken Behörighet

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Anläggningsmontör

#Ingenjör

#Anläggningskonstruktör

Se fler utbildningar i

Norrköping

Ledningsgrupp

 

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

 

Anläggningsingenjör hållbart byggande

Längd : 400 YH-poäng, 2 år

Studieform : Distans med 5 fysiska träffar

Studietakt : Heltid


Beskrivning

Vad gör en anläggningsingenjör?

Som anläggningsingenjör har du en viktig roll i skapandet av Sveriges nya tunnlar, vägar, broar och järnvägar. Du har ett övergripande ansvar och en koordinerande roll i dessa sammanhang och ditt jobb är att säkerställa att bästa resultat nås vad gäller kvalitet, leverans, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. 

 

Det här yrket passar dig som vill ha ett omväxlande, socialt och ansvarsfullt jobb där du kombinerar problemlösning och projektledning samtidigt som du bidrar till samhällets utveckling. Vår utbildning förbereder dig väl för en yrkesroll som kräver höga kompetenser, dels inom anläggningskonstruktion och teknik, inom BIM, ritningshantering och modellering, samt färdigheter och kompetenser inom arbetsledning, kvalitet och arbetsmiljö. 

 

Hur ser framtiden ut för en anläggningsingenjör?

Dagens bygg- och anläggningsprojekt är komplexa och ofta omfattande, där både produktionspersonal och konsulter från olika länder är inblandade. Just nu finns många stora infrastrukturprojekt inplanerade som ska underlätta för människor att leva i hela landet, pendla till sina jobb och skapa miljövänliga transportvägar.

 

De senaste åren har hållbarhet fått en central del inom byggbranschen. Denna utbildning ger dig relevanta kunskaper för att bli konkurrenskraftig i en bransch som står inför en enorm kompetensbrist och behöver anställa 50 000 ingenjörer inom de kommande fem åren. 

 

Utbildningens upplägg 

Utbildningen är på heltid under dagtid. Det är totalt fem fysiska träffar under utbildningen, oftast två dagar per träff. Träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

 

 

Behöver du söka studiemedel från CSN?

För att söka studiemedel/studiebidrag behöver du ange lärosäte på CSN.se. Då vi har bytt namn från YrkesAkademin Yrkeshögskola till YH Akademin behöver du ange vårt nya namn. När du ansöker om studiemedel anger du först skolform och ort, sedan väljer du YH Akademin AB i rullistan.

 

Frågor om ansökan, antagning och behörighet

Här svarar vi på de vanligaste frågorna gällande ansökan, sen ansökan, antagningsprocessen och behörigheter. 

 

Kontakt

Kontakta utbildningsledare Anna Munters (tel.076-860 74 03) om du har frågor om utbildningen. 

Kontakta vårt antagningsteam om du har frågor om antagning och behörigheter. 


Innehåll

Totalt: 400 YH-poäng 


Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Bygg och anläggning 1

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

Saknar du behörighet?

 

Preparandutbildning:

 

Vad är en Preparandutbildning:

Preparandutbildningen är baserad på E-learning, vilket innebär att det är självstudier där du studerar i din egen takt.

 

Saknar du behörighet i Bygg och anläggning 1 går det att läsa en preparandutbildning: 

 

LÄS PREPARAndutbildning “bygg och anläggning 1”

 

 

Att bli behörig med reell kompetens:  

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning


Distans

Så här fungerar distansstudier!

Att studera på en av våra samhällsbyggnadsutbildningar ger dig stora möjligheter. Undervisningen och handledningen sker på distans och du väljer själv var du vill studera. Varje utbildning har också ett antal fysiska träffar knutna till en specifik ort, på vissa utbildningar till flera orter. De fysiska träffarna är oftast två dagar. Vid dessa tillfällen kan du få möjlighet att träffa representanter från branschen, göra studiebesök på relevanta arbetsplatser, delta i grupparbeten samt genomföra praktiska moment. I vissa fall kan också examinationer genomföras.

 

Undervisningen är på heltid vilket innebär att du förväntas lägga ned 40 timmars studietid per vecka. Lärandet och kommunikationen sker online på fasta tider. De flesta utbildningarna har varje vecka 5-8 schemalagda undervisningstimmar samt utöver det handledningstid. Övrig tid är det grupparbeten, som också genomförs på dagtid, samt egenstudier. Vår metodik går ut på att du inför varje seminarium förbereder dig genom att ta del av material (text eller film), för att sedan analysera och diskutera innehållet med utbildaren och klassen. Undervisningsmetodiken förutsätter att du närvarar vid träffarna. Vi förväntar oss att du är tillgänglig för undervisning varje dag.  

 

Varje utbildning har en utbildningsledare som sköter den kort- och långsiktiga planeringen av utbildningen. Utbildningsledaren kallar regelbundet till möten och informationsträffar vid vilka du behöver delta, även dessa sker dagtid.

 

Studieformen innebär frihet men också stort ansvar. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera. Eftersom undervisningen sker heltid och på dagtid är det svårt att förena studier med arbete.

 

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Vissa utbildningar med specifika dataprogram kräver en särskild prestanda. Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

LIA (Lärande i arbete) eller praktik, är den kanske viktigaste och roligaste kursen på utbildningen. Här får du möjlighet att på en arbetsplats omsätta det du lärt dig i praktiken. Du söker främst själv din LIA-plats, men vi stöttar med tips och coachning. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. LIA kan göras på olika platser i landet, YrkesAkademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA:n genomförs fysiskt på en arbetsplats och på heltid. Under pandemin har det även förekommit distanslösningar för LIA.