Mina studier

Öppen för ansökan

Yrkeshögskola

Affärsutvecklare Besöksnäring

Öppen för ansökan

Yrkeshögskola

Längd

400 YH-poäng, 2 år

Studieform

Distans med 8 fysiska träffar

Studietakt

Heltid

Utbildningsort:
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet
Distans

Vad gör en Affärsutvecklare inom besöksnäringen? 

Vill du arbeta med turism och är en kreativ optimist som gillar att utveckla, förbättra och hitta nya vägar framåt? Har du lätt för att nätverka och tycker om att påverka? Då är den här utbildningen något för dig! Som affärsutvecklare arbetar du med att driva och utveckla ett företag eller organisation framåt. Du arbetar ofta nära ledningen och tar fram underlag genom att analysera nuläge och göra omvärldsanalyser för att kunna föreslå en bra väg framåt för företaget. 

 

En utbildning som ger dig bred kompetens

Genom att utbilda dig till affärsutvecklare inom besöksnäring får du kompetens att utveckla och paketera tjänster inom turist- och besöksnäringen. Utbildningen ger dig verktyg att kunna analysera marknadstrender och att projektleda konceptutveckling och digitalt förändringsarbete. 

 

Hur ser framtiden ut för en Affärsutvecklare inom besöksnäringen?

Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Under kommande år förväntas den svenska besöksnäringens omfattning och exportvärde fortsätta öka. Därför finns det goda jobbmöjligheter för affärsutvecklare med rätt kompetens och utbildning. Yrkesrollen är också viktig då företag i dag har ständigt höga krav på förbättring och utveckling för att öka konkurrenskraften.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs på distans med fysiska träffar. Det sker 8 fysiska träffar under utbildningens gång. Utbildningen är kostnadsfri, CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta turismutbildningar@ya.se

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

Inspireras av andra

“Utbilda dig rakt in i äventyret

LÄS HELA ARTIKELN HÄr

Affärsekonomi och revenue management, 25 yhp

Under kursen får du en grundläggande förståelse för affärsekonomi och för de metoder och modeller som används i ett företags interna styrning och planering. Målet med kursen är att du ska ha kännedom om olika typer av företag, och kunna använda olika företagsekonomiska begrepp som beslutsunderlag med fokus på kundnytta och lönsamhet. Under kursen utvecklar du din förmåga att förstå och tillämpa principer och metoder för ekonomiskt arbete i småföretag, vilket även liknar den ekonomiska processen i ett projekt.

Affärsjuridik, 20 yhp
Ledig plats

Kursen syftar till att ge dig kunskaper om lagar som reglerar besöksnäringen och marknadsföring och försäljning av tjänster. Målet med kursen är att ge dig kunskap om rådande juridiska ramar och bestämmelser för vanliga scenarier avseende verksamheter och organisationer inom besöksnäring och reseproduktion.

Sök ledig plats

Affärsmannaskap, 20 yhp

Kursen berör entreprenörskap, marknadsstrategi och verksamhetsstrategi och ger dig en inblick i affärsmannaskap och kunskap i affärsverksamhetens grunder. Du lär dig om en aktörs förmåga att kunna sin marknad och veta vad den vill ha, samt hur man kombinerar detta med kunskap om vad det egna företaget kan prestera för att kunna skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för båda parter. Du ska också ha fått inblick i ett entreprenöriellt förhållningssätt och samverkan liksom nätverkande inom besöksnäringen.

Affärsutveckling, 20 yhp
Ledig plats

Kursen behandlar hur du utifrån givna resurser, affärsidé och behovsbild tar fram förslag på och leder utvecklingsinsatser för att främja en hållbar besöksnäring på en destination eller anläggning. Målet är att du ska ha kunskap och färdighet att utveckla och genomföra hållbara koncept som gagnar besökaren men även är lönsamt för företaget eller destinationen. Detta baserat på analysmaterial och tillgänglighet i verksamheten.

Sök ledig plats

Besöksnäring och upplevelseindustri, 20 yhp

Kursen behandlar besöksnäringens betydelse utifrån olika perspektiv och ger dig insikter i de utvecklingsmöjligheter som finns. Målet är att du ska förstå marknaden för besöksnäringen, upplevelseindustrin och dess potentiella tillväxt, finansiering, målgrupper, trender och analyser samt större aktörer. Du kommer också att få kunskap och färdigheter kring hållbart och ansvarstagande affärsutvecklingsarbete för besöksnäringen.

Business English & Cross Cultural Communication, 20 yhp
Ledig plats

Kunskaper och färdigheter i affärsengelska krävs för att hantera internationella relationer och internationella marknader. Kursens syfte är att du ska bli bekväm med att använda engelska för att kommunicera kring affärsutvecklingsbegrepp och besöksnäringsterminologi såväl muntligt som skriftligt. Målet är att du ska kunna kommunicera med engelsk terminologi från besöksnäringen samt kunna översätta paketerade arrangemang till engelska versioner.

Sök ledig plats

Digital strategi och analys, 30 yhp

Syftet med kursen är att du ska kunna planera och utveckla med hjälp av olika digitala verktyg samt kunna skapa och driva en digital strategi. Du lär dig om digitala medier, dels som analyskälla men också som medel för kundkommunikation och interaktion. Efter avslutad kurs ska du kunna utveckla och genomföra en digital utvecklingsplan.

Examensarbete, 30 yhp
Hållbar utveckling, 20 yhp
Ledig plats

Kursens syfte är att med utgångspunkt i hållbar utveckling ska du kunna åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affärer, verksamheter och destinationer samt engagera andra i hållbarhetsfrågor i din yrkesroll. Målet med kursen är att ge dig kunskap, färdigheter och kompetenser för att kunna identifiera, undersöka och analysera en verksamhets/organisations/destinations hållbarhetsarbete och kunna ta fram relevanta förslag för åtgärder och utveckling av praktiskt hållbarhetsarbete.

Sök ledig plats

Kommunikation, ledarskap, medarbetarskap, 20 yhp

Under kursen tränar du din kompetens att agera som arbetsledare. Besöksnäringen präglas av arbete i olika projektgrupper och du behöver kunna fatta snabba beslut. Som ledare i besöksnäringen har du ett stort ansvar och högt ställda krav från medarbetare och chefer. Samtidigt följer också ett stort ansvar, nya utmaningar och högt ställda krav ifrån gäster, konkurrenter, medarbetare och chefer. Du får konkreta verktyg för personlig utveckling och professionell kommunikation, samt nätverkande som ökar förståelse för hur den studerande själv och andra människor fungerar i förändringsarbete, motstånd och problemlösning.

Lärande i arbete 1 (LIA), 50 yhp

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Lärande i arbete 2 (LIA), 50 yhp

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Marknadsföring och försäljning, 25 yhp

Kursen ger dig specialiserad kunskap, färdigheter och kompetenser för att förstå och hantera företagets verksamhet utifrån ett varumärkes- och affärsperspektiv. Kursens syfte är också att skapa en förståelse för säljrollens betydelse för verksamhetens resultat. Målet med kursen är att du ska få kunskap i praktisk marknadsföring kopplat till turism och besöksnäring samt försäljning, eftermarknad och service. Kursens struktur och ordning följer en planerings- och genomförandeprocess, som skapar värde för kunden och lönsamhet i affären.

Produktutveckling och paketering, 25 yhp
Ledig plats

Syften med kursen är att du ska kunna utveckla tjänster och produkter inom ramen för en verksamhet eller i nätverk och paketera dessa mot givna marknadssegment, nationellt eller internationellt. Målet är att du ska ha kunskap kring tjänster och produkter, deras kärnvärde och merförsäljning. Vidare ska du ha färdighet att paketera en tjänst på olika sätt, baserat på målgrupp och i samråd med ett nätverk av aktörer. Du ska kunna tänka hela vägen från enkel planering och infrastruktur till leverans och uppföljning.

Sök ledig plats

Projektledning, 25 yhp

Under kursen får du kunskap i projektledning och projektstyrning. Du ska självständigt driva ett projekt från början till slut och bli väl förtrogen med de verktyg som ständigt utvecklas, för
att underlätta projektarbete. Kursen berör projektet som arbetsform, initiering, förstudie, projektgruppen, planering, genomförande, att leda och arbeta i projekt, såväl som projektets resultat, avslut och effekter.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
  utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
  någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 • Engelska 6, 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” – LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. YrkesAkademin hjälper dig med anskaffning av LIA-plats, men för att garantera att den platsen är på din ort eller passar dina framtidsplaner och dina egna yrkesval förväntar vi oss engagemang från din sida. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Beskrivning

Vad gör en Affärsutvecklare inom besöksnäringen? 

Vill du arbeta med turism och är en kreativ optimist som gillar att utveckla, förbättra och hitta nya vägar framåt? Har du lätt för att nätverka och tycker om att påverka? Då är den här utbildningen något för dig! Som affärsutvecklare arbetar du med att driva och utveckla ett företag eller organisation framåt. Du arbetar ofta nära ledningen och tar fram underlag genom att analysera nuläge och göra omvärldsanalyser för att kunna föreslå en bra väg framåt för företaget. 

 

En utbildning som ger dig bred kompetens

Genom att utbilda dig till affärsutvecklare inom besöksnäring får du kompetens att utveckla och paketera tjänster inom turist- och besöksnäringen. Utbildningen ger dig verktyg att kunna analysera marknadstrender och att projektleda konceptutveckling och digitalt förändringsarbete. 

 

Hur ser framtiden ut för en Affärsutvecklare inom besöksnäringen?

Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Under kommande år förväntas den svenska besöksnäringens omfattning och exportvärde fortsätta öka. Därför finns det goda jobbmöjligheter för affärsutvecklare med rätt kompetens och utbildning. Yrkesrollen är också viktig då företag i dag har ständigt höga krav på förbättring och utveckling för att öka konkurrenskraften.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs på distans med fysiska träffar. Det sker 8 fysiska träffar under utbildningens gång. Utbildningen är kostnadsfri, CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta turismutbildningar@ya.se

 

Har du frågor antagning och behörighet? Kontakta antagningyh@ya.se

 

Inspireras av andra

“Utbilda dig rakt in i äventyret

LÄS HELA ARTIKELN HÄr

Innehåll
Affärsekonomi och revenue management, 25 yhp

Under kursen får du en grundläggande förståelse för affärsekonomi och för de metoder och modeller som används i ett företags interna styrning och planering. Målet med kursen är att du ska ha kännedom om olika typer av företag, och kunna använda olika företagsekonomiska begrepp som beslutsunderlag med fokus på kundnytta och lönsamhet. Under kursen utvecklar du din förmåga att förstå och tillämpa principer och metoder för ekonomiskt arbete i småföretag, vilket även liknar den ekonomiska processen i ett projekt.

Affärsjuridik, 20 yhp
Ledig plats

Kursen syftar till att ge dig kunskaper om lagar som reglerar besöksnäringen och marknadsföring och försäljning av tjänster. Målet med kursen är att ge dig kunskap om rådande juridiska ramar och bestämmelser för vanliga scenarier avseende verksamheter och organisationer inom besöksnäring och reseproduktion.

Sök ledig plats

Affärsmannaskap, 20 yhp

Kursen berör entreprenörskap, marknadsstrategi och verksamhetsstrategi och ger dig en inblick i affärsmannaskap och kunskap i affärsverksamhetens grunder. Du lär dig om en aktörs förmåga att kunna sin marknad och veta vad den vill ha, samt hur man kombinerar detta med kunskap om vad det egna företaget kan prestera för att kunna skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för båda parter. Du ska också ha fått inblick i ett entreprenöriellt förhållningssätt och samverkan liksom nätverkande inom besöksnäringen.

Affärsutveckling, 20 yhp
Ledig plats

Kursen behandlar hur du utifrån givna resurser, affärsidé och behovsbild tar fram förslag på och leder utvecklingsinsatser för att främja en hållbar besöksnäring på en destination eller anläggning. Målet är att du ska ha kunskap och färdighet att utveckla och genomföra hållbara koncept som gagnar besökaren men även är lönsamt för företaget eller destinationen. Detta baserat på analysmaterial och tillgänglighet i verksamheten.

Sök ledig plats

Besöksnäring och upplevelseindustri, 20 yhp

Kursen behandlar besöksnäringens betydelse utifrån olika perspektiv och ger dig insikter i de utvecklingsmöjligheter som finns. Målet är att du ska förstå marknaden för besöksnäringen, upplevelseindustrin och dess potentiella tillväxt, finansiering, målgrupper, trender och analyser samt större aktörer. Du kommer också att få kunskap och färdigheter kring hållbart och ansvarstagande affärsutvecklingsarbete för besöksnäringen.

Business English & Cross Cultural Communication, 20 yhp
Ledig plats

Kunskaper och färdigheter i affärsengelska krävs för att hantera internationella relationer och internationella marknader. Kursens syfte är att du ska bli bekväm med att använda engelska för att kommunicera kring affärsutvecklingsbegrepp och besöksnäringsterminologi såväl muntligt som skriftligt. Målet är att du ska kunna kommunicera med engelsk terminologi från besöksnäringen samt kunna översätta paketerade arrangemang till engelska versioner.

Sök ledig plats

Digital strategi och analys, 30 yhp

Syftet med kursen är att du ska kunna planera och utveckla med hjälp av olika digitala verktyg samt kunna skapa och driva en digital strategi. Du lär dig om digitala medier, dels som analyskälla men också som medel för kundkommunikation och interaktion. Efter avslutad kurs ska du kunna utveckla och genomföra en digital utvecklingsplan.

Examensarbete, 30 yhp
Hållbar utveckling, 20 yhp
Ledig plats

Kursens syfte är att med utgångspunkt i hållbar utveckling ska du kunna åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affärer, verksamheter och destinationer samt engagera andra i hållbarhetsfrågor i din yrkesroll. Målet med kursen är att ge dig kunskap, färdigheter och kompetenser för att kunna identifiera, undersöka och analysera en verksamhets/organisations/destinations hållbarhetsarbete och kunna ta fram relevanta förslag för åtgärder och utveckling av praktiskt hållbarhetsarbete.

Sök ledig plats

Kommunikation, ledarskap, medarbetarskap, 20 yhp

Under kursen tränar du din kompetens att agera som arbetsledare. Besöksnäringen präglas av arbete i olika projektgrupper och du behöver kunna fatta snabba beslut. Som ledare i besöksnäringen har du ett stort ansvar och högt ställda krav från medarbetare och chefer. Samtidigt följer också ett stort ansvar, nya utmaningar och högt ställda krav ifrån gäster, konkurrenter, medarbetare och chefer. Du får konkreta verktyg för personlig utveckling och professionell kommunikation, samt nätverkande som ökar förståelse för hur den studerande själv och andra människor fungerar i förändringsarbete, motstånd och problemlösning.

Lärande i arbete 1 (LIA), 50 yhp

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Lärande i arbete 2 (LIA), 50 yhp

Läs mer om LIA på https://ya.se/lia-praktik/

Marknadsföring och försäljning, 25 yhp

Kursen ger dig specialiserad kunskap, färdigheter och kompetenser för att förstå och hantera företagets verksamhet utifrån ett varumärkes- och affärsperspektiv. Kursens syfte är också att skapa en förståelse för säljrollens betydelse för verksamhetens resultat. Målet med kursen är att du ska få kunskap i praktisk marknadsföring kopplat till turism och besöksnäring samt försäljning, eftermarknad och service. Kursens struktur och ordning följer en planerings- och genomförandeprocess, som skapar värde för kunden och lönsamhet i affären.

Produktutveckling och paketering, 25 yhp
Ledig plats

Syften med kursen är att du ska kunna utveckla tjänster och produkter inom ramen för en verksamhet eller i nätverk och paketera dessa mot givna marknadssegment, nationellt eller internationellt. Målet är att du ska ha kunskap kring tjänster och produkter, deras kärnvärde och merförsäljning. Vidare ska du ha färdighet att paketera en tjänst på olika sätt, baserat på målgrupp och i samråd med ett nätverk av aktörer. Du ska kunna tänka hela vägen från enkel planering och infrastruktur till leverans och uppföljning.

Sök ledig plats

Projektledning, 25 yhp

Under kursen får du kunskap i projektledning och projektstyrning. Du ska självständigt driva ett projekt från början till slut och bli väl förtrogen med de verktyg som ständigt utvecklas, för
att underlätta projektarbete. Kursen berör projektet som arbetsform, initiering, förstudie, projektgruppen, planering, genomförande, att leda och arbeta i projekt, såväl som projektets resultat, avslut och effekter.

Totalt: 400 YH-poäng

 

Klicka på respektive kurs för mer information.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande
  utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av
  någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper: 

 • Engelska 6, 100p

 

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

 

 Saknar du behörighet?

 

Att bli behörig med reell kompetens 

 

Saknar du fullständig gymnasieexamen eller de särskilda förkunskapskrav som behövs för den utbildning du vill läsa? Då kan du på olika sätt visa att du ändå har den kompetens som krävs och därmed få behörighet till utbildningen. Det kallas reell kompetens. 

 

Reell kompetens betyder att du har de kunskaper som krävs, men har fått dem på andra sätt än genom skolan. Det kan vara att du arbetat inom yrket/branschen, läst andra kurser som motsvarar behörighetskraven eller att du på annat sätt skaffat dig den kompetens som du behöver.  

 

För att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning behöver du ladda upp arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller referenser från arbetsgivare, intyg från olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.  

 

Dokumenten ska innehålla vilken roll/befattning du haft, under vilken tidsperiod samt i vilken omfattning (heltid/deltid) du arbetat/studerat. 

 

Du kan använda nedan kompetenskartläggning för att förtydliga din reella kompetens som komplement till dina intyg.  

 

Fyll i Formulär för kompetenskartläggning

Distans

Så här fungerar distansstudier!

 

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del också när du vill studera. Lärandet och kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan till exempel innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

 

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. På de flesta utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet och det sker på dagtid. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

 

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

 

Ditt klassrum

 

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lämpliga miljöer.

 

Det dagliga arbetet

 

 

Utbildningen genomförs via vår lärplattform och via vårt webbaserade seminarieverktyg. Genom dessa får du tillgång till utbildningsmaterial, deltar i diskussioner och seminarier. Både individuella inlämningsuppgifter och grupparbeten förekommer.

 

Lärande i arbete (LIA)

 

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” – LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet. YrkesAkademin hjälper dig med anskaffning av LIA-plats, men för att garantera att den platsen är på din ort eller passar dina framtidsplaner och dina egna yrkesval förväntar vi oss engagemang från din sida. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.

Yrkes­högskola

Ansöknings­process

Steg 1

Är du behörig?

Läs om förkunskapskraven och möjlighet att bli behörig, se fliken ”behörighet” ovan

Steg 2

Ansök

Så här fungerar Yrkeshögskola

Yrkeshögskole­utbildningar

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är korta nischade utbildningar som skapas tillsammans med företag i branschen för att möta en yrkesroll som det är brist på. LÄS MER HÄR

Hur ansöker jag till en yrkeshögskole­utbildning?

Du ansöker till en yrkeshögskoleutbildning genom att klicka på ansökningsknappen på respektive utbildningssida. Därefter skapar du ett konto på yh-antagning och skickar in de uppgifter som efterfrågas. LÄS MER HÄR

Vad är LIA?

LIA betyder praktik och står för ”Lärande i arbete”. En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats där får du praktisera det du lärt dig, samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en anställning. LÄS MER HÄR

Kostar det pengar att studera en YH-utbildning?

Nej, du behöver inte betala för att studera på YrkesAkademins YH-utbildningar. Alla utbildningar är helt gratis och dessutom CSN-berättigade. Läs mer om CSN här

Vad är skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola?

Den främsta skillnaden på en yrkeshögskola och en högskola eller universitet att YH-utbildningar är mer praktiska samt ger en tätare koppling till arbetslivet. Efter avslutade studier på en högskola blir du given kandidat-eller master-/magisterexamen. På en yrkeshögskola får du ett annat typ av examensbevis som oftast är mer nischat mot en specifik arbetsroll.

Läs mer om skillnaden här

Karriärvägar

#Affärsutvecklare

#Produktutvecklare

#Digital affärsutvecklare

#Egen företagare inom besöksnäring

#Konceptutvecklare

Se fler utbildningar i

Falun/GävleGotland/SmålandHöga KustenKalix/KirunaÅre

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag

Har du fler frågor?

 

Kontakta vårt kundcenter om du har frågor om våra utbildningar.