Mina studier

FAVAL - fastighetsbranschens valideringssystem

Validering - Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell  kompetens för branschens yrken. Vi validerar mot yrkesrollerna Fastighetsskötare, Fastighetsvärd, Fastighetstekniker, Fastighetsingenjör och Fastighetsförvaltare

Längd

1 dag

Pris

1. Fastighetsvärd 8 500 SEK exkl. moms
2. Fastighetsskötare 8 500 SEK exkl. moms
3. Fastighetstekniker 8 500 SEK exkl. moms
4. Fastighetsingenjör 5 500 SEK exkl. moms
5. Fastighetsförvaltare 5 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd på plats

Beskrivning
Intyg, certifiering
FAQ
FAVAL är ett komplett valideringsverktyg för att kartlägga och kvalitetssäkra reell kompetens för validering av fastighetsbranschens yrken. Validering kan genomföras för yrkesrollerna; fastighetstekniker, fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör. FAVAL är framtaget av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tillsammans med Fastighetsbranschen.

Med hjälp av FAVAL kan ni kvalitetssäkra, kartlägga samt även utveckla rätt sorts kompetenser hos de anställda i företaget inom yrkesrollerna. Genom att validera den kompetens medarbetaren förvärvat, kanske genom arbetslivserfarenhet eller tidigare utbildning, kan man få veta vilka utbildningsmoduler som kompetensen täcker samt vilka eventuella kunskapsluckor som finns för branschens krav på en specifik yrkesroll. Deltagaren behöver sedan bara läsa de moduler av en utbildning där man saknar kompetens, och kortar därmed utbildningstiden.
Att kunna säga att de anställda är validerade kan öka företagets trovärdighet gentemot sina kunder – och samtidigt öka företagets attraktivitet som en potentiell arbetsgivare.


Hur går valideringen till?

En FAVALvalidering består av två moment: ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Det praktiska provet kan genomföras som en fördjupningsuppgift, beroende på vilken yrkesroll som skall valideras.

Valideringen och dess båda prov genomförs av testledare på ett av YrkesAkademins ackrediterade testcenter. Det finns även möjlighet att genomföra teoretiska prov på distans. För yrkesrollerna fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör finns även möjlighet att genomföra hela valideringen på distans.


Valideringen är uppdelad i två separata delar.

 • Det teoretiska provet består av består av frågor indelade i olika ämnesområden beroende på yrkesroll och är datorbaserat.
 • Det praktiska provet eller fördjupningsuppgiften är också yrkesrollsberoende och genomförs efter godkänt resultat av den teoretiska delen.
 • Teoriprovet medför att eventuella kunskapsluckor identifieras och en individuell utbildningsplan upprättas för deltagarna för att de skall komplettera kunskapsluckorna och klara proven. Efter utbildningsinsatsen utförs ett omprov av provdelar som validanden eventuellt blivit underkänd i.
Om du vill testa hur valideringen i FAVAL fungerar kan du göra en demo-version av det teoretiska provet. Du får då en känsla för hur frågorna kan se ut och får testa på att ange svar. För att göra demo-versionen av FAVAL gör du följande steg:

 1. Gå till hemsidan: https://startmz.com/faval
 2. Logga in med användarnamn: demofaval
 3. Lösenord: demofaval
 4. I fältet Aktiveringskod skriv in: FAVAL
 5. Du kan nu starta testet genom att klicka på ’Starta testet’ under textraden Att göra.
Den som valideras får efter godkända teoretiska och praktiska prov ett kompetensbevis – Fastighetsbranschens kompletta kompetensbevis FAVAL.
Validering för Fastighetsvärd
I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsvärd är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 11 ämnesområden med upp till 12 frågor per ämnesområde.

De ämnesområden som testas är:

 • El och elkraft
 • Värme och kyla
 • Ventilation
 • Byggnadsteknik
 • Kommunikation
 • Miljö
 • Ekonomi
 • Matematik
 • Juridik
 • IT
 • Kundservice
Ett positivt resultat från validering mot intyg kan leda till en validering mot kompetensbevis. Finns det kunskapsluckor görs en individuell utbildningsplan för hur dessa ska läsas in via kompletterande utbildning.

Vid validering mot kompetensbevis görs dels det teoretiska provet och dels praktiska prov. De praktiska proven består av 5 olika stationer som ska klaras av under överinseende av en testledare. De teoretiska ämnesområdena är samma som vid validering mot intyg men består av fler frågor (upp till 16 frågor per ämnesområde).

Ämnesområden för de praktiska testerna vid validering mot fastighetsvärd är:

 • Byte av remskiva
 • Luftflödesmätning
 • Elkoppling
 • Bemötande
 • Avflyttningsbesiktning
Validering för Fastighetsskötare
Som fastighetsskötare arbetar du i en bred roll som kräver både teknisk och social kompetens.  Fastighetsskötaren tar hand om vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. Fastighetsskötaren har också dagliga hyresgästkontakter.

I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsskötare är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 11 ämnesområden med upp till 12 frågor per ämnesområde.

De ämnesområden som testas är:

 • El och elkraft
 • Värme och kyla
 • Ventilation
 • Byggnadsteknik
 • Kommunikation
 • Miljö
 • Matematik
 • Ekonomi
 • Juridik
 • IT
 • Yttre skötsel
Ett positivt resultat från validering mot intyg kan leda till en validering mot kompetensbevis. Finns det kunskapsluckor görs en individuell utbildningsplan för hur dessa ska läsas in via kompletterande utbildning.

Vid validering mot kompetensbevis görs dels det teoretiska provet och dels praktiska prov. De praktiska proven består av 5 olika stationer som ska klaras av under överinseende av en testledare. De teoretiska ämnesområdena är samma som vid validering mot intyg men består av fler frågor (upp till 16 frågor per ämnesområde).

Ämnesområden för de praktiska testerna vid validering mot fastighetsskötare är:

 • Byte av remskiva
 • VVS-koppling
 • Luftflödesmätning
 • Elkoppling
 • Yttre skötsel
Validering för Fastighetstekniker
Att arbeta som fastighetstekniker innebär ett stort ansvar för drift och underhåll av fastighetens olika system. I sitt dagliga arbete ser fastighetsteknikern till att systemen fungerar som fastighetsägaren vill och utifrån hyresgästens förväntningar.
I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetstekniker är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 11 ämnesområden med upp till 12 frågor per ämnesområde.

De ämnesområden som testas är:

 • El och elkraft
 • Värme och kyla
 • Ventilation
 • Kommunikation
 • Miljö
 • Ekonomi
 • Matematik
 • Juridik
 • IT
 • Styr- och reglerteknik
 • Byggnadsteknik

Ett positivt resultat från validering mot intyg kan leda till en validering mot kompetensbevis. Finns det kunskapsluckor görs en individuell utbildningsplan för hur dessa ska läsas in via kompletterande utbildning.

Vid validering mot kompetensbevis görs dels det teoretiska provet och dels praktiska prov. De praktiska proven består av 5 olika stationer som ska klaras av under överinseende av en testledare. De teoretiska ämnesområdena är samma som vid validering mot intyg men består av fler frågor (upp till 16 frågor per ämnesområde).

Ämnesområden för de praktiska testerna vid validering mot fastighetstekniker är:

 • Byte av remskiva
 • VVS-koppling
 • Luftflödesmätning
 • Elkoppling
 • Mät- och reglerteknik
Validering för Fastighetsingenjör
Att arbeta som fastighetsingenjör innebär ett strategiskt ansvar för drift och underhåll. Med det menas, att en fastighetsingenjör ansvarar för stora projekt som utvecklar fastigheterna på ett företag. Tekniken är en viktig del i arbetet, eftersom fastigheter idag har avancerade tekniska lösningar.
I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsingenjör är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 8 ämnesområden.

 • Drift och underhåll
 • Energioptimering
 • Fackspråk Engelska
 • Fastighetsekonomi och IT-system
 • Fastighetsjuridik
 • Fastighetsteknik
 • Installationsteknik
 • Projekt- och arbetsledning
Vid validering mot kompetensbevis/certifikat tillkommer en skriftlig fördjupningsuppgift.

Validering för Fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare har du övergripande ansvar för en eller flera fastigheter. Jobbet handlar om att utveckla, bevara och förbättra fastigheterna. Det är du som ser till att kunderna är nöjda och att fastighetens ekonomi utvecklas som tänkt.

I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsförvaltare är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 8 ämnesområden. Frågorna är flervalsfrågor.

 • Process
 • Fastighetskunskap, strategier för fastighetsföretagandet, förvaltningsprocessen och ledningssystem.
 • Teknik
 • Kunskap om fastigheter och byggnader. Lokalanpassning, grundläggande funktionskrav och tolkning av ritningar.
 • Ekonomi
 • Grundläggande kunskap om redovisning och räkenskapsanalys.
 • Fastighetsekonomi och affärsmannaskap.
 • Miljö
 • Ekologiska grundprinciper, förståelse för byggnaders och verksamheters miljöpåverkan samt färdighet i energieffektivisering.
 • Juridik
 • Kunskaper om jordabalken, avtalsjuridik, plan- och bygglagen ingår liksom lagen om offentlig upphandling. Förståelse och färdighet i tillämpning av den viktigaste lagstiftningen.
 • IT
 • Förståelse och färdighet med att hantera hård- och mjukvara samt hur IT som verktyg utnyttjas på bästa sätt.
 • Kommunikation
 • Kunskaper om olika ledarskapsteorier, vetenskapliga metoder och projektledning ingår i detta kunskapsområde. Kunskap om etiska regler för fastighetsförvaltare ingår också.
 • Omvärld
 • Omvärldskunskap och förståelse för omvärldens utveckling samt de faktorer som påverkar den, har stor betydelse för att kunna fatta kloka beslut när det gäller fastighetsföretagandet. Även samhällsekonomiska frågor, marknadsanalyser samt olika mål med fastighetsägandet ingår.
Vid validering mot kompetensbevis görs förutom det teoretiska provet en skriftlig fördjupningsfråga samt en personlig presentation.
Beskrivning
FAVAL är ett komplett valideringsverktyg för att kartlägga och kvalitetssäkra reell kompetens för validering av fastighetsbranschens yrken. Validering kan genomföras för yrkesrollerna; fastighetstekniker, fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör. FAVAL är framtaget av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd tillsammans med Fastighetsbranschen.

Med hjälp av FAVAL kan ni kvalitetssäkra, kartlägga samt även utveckla rätt sorts kompetenser hos de anställda i företaget inom yrkesrollerna. Genom att validera den kompetens medarbetaren förvärvat, kanske genom arbetslivserfarenhet eller tidigare utbildning, kan man få veta vilka utbildningsmoduler som kompetensen täcker samt vilka eventuella kunskapsluckor som finns för branschens krav på en specifik yrkesroll. Deltagaren behöver sedan bara läsa de moduler av en utbildning där man saknar kompetens, och kortar därmed utbildningstiden.
Att kunna säga att de anställda är validerade kan öka företagets trovärdighet gentemot sina kunder – och samtidigt öka företagets attraktivitet som en potentiell arbetsgivare.


Hur går valideringen till?

En FAVALvalidering består av två moment: ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Det praktiska provet kan genomföras som en fördjupningsuppgift, beroende på vilken yrkesroll som skall valideras.

Valideringen och dess båda prov genomförs av testledare på ett av YrkesAkademins ackrediterade testcenter. Det finns även möjlighet att genomföra teoretiska prov på distans. För yrkesrollerna fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör finns även möjlighet att genomföra hela valideringen på distans.


Valideringen är uppdelad i två separata delar.

 • Det teoretiska provet består av består av frågor indelade i olika ämnesområden beroende på yrkesroll och är datorbaserat.
 • Det praktiska provet eller fördjupningsuppgiften är också yrkesrollsberoende och genomförs efter godkänt resultat av den teoretiska delen.
 • Teoriprovet medför att eventuella kunskapsluckor identifieras och en individuell utbildningsplan upprättas för deltagarna för att de skall komplettera kunskapsluckorna och klara proven. Efter utbildningsinsatsen utförs ett omprov av provdelar som validanden eventuellt blivit underkänd i.
Om du vill testa hur valideringen i FAVAL fungerar kan du göra en demo-version av det teoretiska provet. Du får då en känsla för hur frågorna kan se ut och får testa på att ange svar. För att göra demo-versionen av FAVAL gör du följande steg:

 1. Gå till hemsidan: https://startmz.com/faval
 2. Logga in med användarnamn: demofaval
 3. Lösenord: demofaval
 4. I fältet Aktiveringskod skriv in: FAVAL
 5. Du kan nu starta testet genom att klicka på ’Starta testet’ under textraden Att göra.
Intyg, certifiering
Den som valideras får efter godkända teoretiska och praktiska prov ett kompetensbevis – Fastighetsbranschens kompletta kompetensbevis FAVAL.
FAQ
Validering för Fastighetsvärd
I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsvärd är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 11 ämnesområden med upp till 12 frågor per ämnesområde.

De ämnesområden som testas är:

 • El och elkraft
 • Värme och kyla
 • Ventilation
 • Byggnadsteknik
 • Kommunikation
 • Miljö
 • Ekonomi
 • Matematik
 • Juridik
 • IT
 • Kundservice
Ett positivt resultat från validering mot intyg kan leda till en validering mot kompetensbevis. Finns det kunskapsluckor görs en individuell utbildningsplan för hur dessa ska läsas in via kompletterande utbildning.

Vid validering mot kompetensbevis görs dels det teoretiska provet och dels praktiska prov. De praktiska proven består av 5 olika stationer som ska klaras av under överinseende av en testledare. De teoretiska ämnesområdena är samma som vid validering mot intyg men består av fler frågor (upp till 16 frågor per ämnesområde).

Ämnesområden för de praktiska testerna vid validering mot fastighetsvärd är:

 • Byte av remskiva
 • Luftflödesmätning
 • Elkoppling
 • Bemötande
 • Avflyttningsbesiktning
Validering för Fastighetsskötare
Som fastighetsskötare arbetar du i en bred roll som kräver både teknisk och social kompetens.  Fastighetsskötaren tar hand om vissa mindre reparationer i fastigheten och sköter anläggningar och utrustning i den yttre miljön. Fastighetsskötaren har också dagliga hyresgästkontakter.

I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsskötare är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 11 ämnesområden med upp till 12 frågor per ämnesområde.

De ämnesområden som testas är:

 • El och elkraft
 • Värme och kyla
 • Ventilation
 • Byggnadsteknik
 • Kommunikation
 • Miljö
 • Matematik
 • Ekonomi
 • Juridik
 • IT
 • Yttre skötsel
Ett positivt resultat från validering mot intyg kan leda till en validering mot kompetensbevis. Finns det kunskapsluckor görs en individuell utbildningsplan för hur dessa ska läsas in via kompletterande utbildning.

Vid validering mot kompetensbevis görs dels det teoretiska provet och dels praktiska prov. De praktiska proven består av 5 olika stationer som ska klaras av under överinseende av en testledare. De teoretiska ämnesområdena är samma som vid validering mot intyg men består av fler frågor (upp till 16 frågor per ämnesområde).

Ämnesområden för de praktiska testerna vid validering mot fastighetsskötare är:

 • Byte av remskiva
 • VVS-koppling
 • Luftflödesmätning
 • Elkoppling
 • Yttre skötsel
Validering för Fastighetstekniker
Att arbeta som fastighetstekniker innebär ett stort ansvar för drift och underhåll av fastighetens olika system. I sitt dagliga arbete ser fastighetsteknikern till att systemen fungerar som fastighetsägaren vill och utifrån hyresgästens förväntningar.
I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetstekniker är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 11 ämnesområden med upp till 12 frågor per ämnesområde.

De ämnesområden som testas är:

 • El och elkraft
 • Värme och kyla
 • Ventilation
 • Kommunikation
 • Miljö
 • Ekonomi
 • Matematik
 • Juridik
 • IT
 • Styr- och reglerteknik
 • Byggnadsteknik

Ett positivt resultat från validering mot intyg kan leda till en validering mot kompetensbevis. Finns det kunskapsluckor görs en individuell utbildningsplan för hur dessa ska läsas in via kompletterande utbildning.

Vid validering mot kompetensbevis görs dels det teoretiska provet och dels praktiska prov. De praktiska proven består av 5 olika stationer som ska klaras av under överinseende av en testledare. De teoretiska ämnesområdena är samma som vid validering mot intyg men består av fler frågor (upp till 16 frågor per ämnesområde).

Ämnesområden för de praktiska testerna vid validering mot fastighetstekniker är:

 • Byte av remskiva
 • VVS-koppling
 • Luftflödesmätning
 • Elkoppling
 • Mät- och reglerteknik
Validering för Fastighetsingenjör
Att arbeta som fastighetsingenjör innebär ett strategiskt ansvar för drift och underhåll. Med det menas, att en fastighetsingenjör ansvarar för stora projekt som utvecklar fastigheterna på ett företag. Tekniken är en viktig del i arbetet, eftersom fastigheter idag har avancerade tekniska lösningar.
I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsingenjör är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 8 ämnesområden.

 • Drift och underhåll
 • Energioptimering
 • Fackspråk Engelska
 • Fastighetsekonomi och IT-system
 • Fastighetsjuridik
 • Fastighetsteknik
 • Installationsteknik
 • Projekt- och arbetsledning
Vid validering mot kompetensbevis/certifikat tillkommer en skriftlig fördjupningsuppgift.

Validering för Fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare har du övergripande ansvar för en eller flera fastigheter. Jobbet handlar om att utveckla, bevara och förbättra fastigheterna. Det är du som ser till att kunderna är nöjda och att fastighetens ekonomi utvecklas som tänkt.

I validering mot intyg för yrkesrollen fastighetsförvaltare är teoriprovet i FAVAL datorbaserat och består av 8 ämnesområden. Frågorna är flervalsfrågor.

 • Process
 • Fastighetskunskap, strategier för fastighetsföretagandet, förvaltningsprocessen och ledningssystem.
 • Teknik
 • Kunskap om fastigheter och byggnader. Lokalanpassning, grundläggande funktionskrav och tolkning av ritningar.
 • Ekonomi
 • Grundläggande kunskap om redovisning och räkenskapsanalys.
 • Fastighetsekonomi och affärsmannaskap.
 • Miljö
 • Ekologiska grundprinciper, förståelse för byggnaders och verksamheters miljöpåverkan samt färdighet i energieffektivisering.
 • Juridik
 • Kunskaper om jordabalken, avtalsjuridik, plan- och bygglagen ingår liksom lagen om offentlig upphandling. Förståelse och färdighet i tillämpning av den viktigaste lagstiftningen.
 • IT
 • Förståelse och färdighet med att hantera hård- och mjukvara samt hur IT som verktyg utnyttjas på bästa sätt.
 • Kommunikation
 • Kunskaper om olika ledarskapsteorier, vetenskapliga metoder och projektledning ingår i detta kunskapsområde. Kunskap om etiska regler för fastighetsförvaltare ingår också.
 • Omvärld
 • Omvärldskunskap och förståelse för omvärldens utveckling samt de faktorer som påverkar den, har stor betydelse för att kunna fatta kloka beslut när det gäller fastighetsföretagandet. Även samhällsekonomiska frågor, marknadsanalyser samt olika mål med fastighetsägandet ingår.
Vid validering mot kompetensbevis görs förutom det teoretiska provet en skriftlig fördjupningsfråga samt en personlig presentation.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert